Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 13 / SZVvZ – 2023 „Pravidlá súťaže jednotlivcov RPC-1“

Preambula

Hlavným poslaním súťaže RPC-1 je rozšíriť počet súťaží organizovaných Slovenským zväzom vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít o novú atraktívnu súťaž, ktorá je modifikáciou populárnej tímovej súťaže REPIKO upravenej pre jednotlivcov.

Súťaž integruje disciplíny s novým druhom zbraní v rámci súťaží SZVvZ – karabín pištoľového kalibru – a rozširuje tak možnosti zapojenia sa súčasných, ale aj nových záujemcov o tento druh streleckých disciplín.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Súťaž RPC-1 je súťažou jednotlivcov v streľbe z veľkokalibrových pištolí, revolverov a karabín pištoľového kalibru (ďalej len „PCC“) na kovové terče a papierový terč. Je koncipovaná ako semidynamická disciplína kombinujúca v sebe prvky mierenej a dynamickej streľby.
  2. Súťaž RPC-1 je súťažou organizovanou Slovenským zväzom vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len „SZVvZ“) v spolupráci s nižšími organizačnými jednotkami (klubmi).
  3. Táto smernica dopĺňa, mení a rozširuje pravidlá uvedené v ostatných smerniciach vydaných SZVvZ.
  4. Súťaží sa môže zúčastniť každý člen SZVvZ, bez rozdielu veku a pohlavia.
  5. Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia zväzu, ale za podmienok špeciálne stanovených a upravených vykonávacou smernicou súťaží RPC-1 pre daný rok a/alebo propozíciami pre dané preteky.
  6. Termíny konania jednotlivých kôl súťaže RPC-1, s kontaktnými adresami ich usporiadateľov, budú uvedené v prílohe č. 1 vykonávacej smernice vydanej v príslušnom roku.
  7. Za riadenie súťaže RPC-1 a evidenciu výsledkov z jednotlivých kôl zodpovedá Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK), zriadená ako odborná komisia spadajúca do kompetencií Ústrednej rady SZVvZ (ďalej len „ÚR SZVvZ“).
  8. V prípade prekladu týchto pravidiel do iného jazyka, zostávajú záväzné pôvodné pravidlá v slovenskom jazyku a všetky prípadné korektúry sa robia na základe týchto pravidiel.
 2. Pravidlá účasti
  1. Súťažiaci manipuluje so zbraňou a zbraňovým vybavením tak, aby sa vyvaroval ohrozeniu svojho života a životov iných účastníkov súťaže.
  2. Súťažiaci sa vyvaruje nešportového správania, či neférového jednania a použitia zakázaného vybavenia.
  3. Oficiálnym jazykom súťaží RPC-1 je slovenčina. V prípade účasti zahraničných účastníkov je možné povelovú techniku, pri týchto účastníkoch, viesť v anglickom jazyku.
  4. V prípade súťaží, kde nadpolovičnú väčšinu súťažiacich tvoria zahraniční účastníci, prípadne súťaží ktoré majú štatút „medzinárodné“ sa stáva oficiálnym jazykom súťaže angličtina a jednotne sa pri všetkých súťažiacich, domácich aj zahraničných, používa povelová technika v anglickom jazyku.
 3. Pravidlá bezpečnosti
  1. Existujú štyri základné pravidlá, ktorými sa riadia v mnohých streleckých a športovo-streleckých organizáciách po celom svete už niekoľko desiatok rokov. Sú to takzvané pravidlá plukovníka Jeffa Coopera:
   a) „So všetkými zbraňami manipuluj vždy tak, ako keby boli nabité.“
   b) „Nikdy nemier ústím hlavne na nič, čo nechceš zasiahnuť.“
   c) „Maj prst mimo spúšte až do momentu, než cez mieridlá vidíš na cieľ.“
   d) „Vždy jasne identifikuj svoj cieľ a to, čo sa nachádza za ním.“
   Tieto štyri pravidlá slúžia ako základné piliere bezpečnosti na všetkých súťažiach RPC-1 a sú záväzné pre všetkých súťažiacich i rozhodcov.
  2. Manipulácia so zbraňou a strelivom
   1. Zbrane sa na strelnici musia prenášať v ochranných puzdrách vždy vybité, zaistené, bez zasunutých zásobníkov, alebo nábojov vo valci (u revolverov) počas celej doby, s výnimkou prípravy, plnenia disciplíny a manipulácie so zbraňou v bezpečnej zóne v zmysle bodov 5.3. až 5.7.
   2. Zásobníky u pištolí a PCC je možné nabíjať strelivom prakticky kdekoľvek na strelnici v rámci zón vyhradených pre pohyb divákov a súťažiacich, mimo bezpečnej zóny a zóny pre výkon streleckej disciplíny.
   3. Zbraň je možné počas výkonu disciplíny držať jednou rukou, alebo oboma rukami v ľubovoľnej polohe v stoji, bez opory pre zbraň, alebo pre jednotlivé časti tela.
   4. Ak v priebehu vykonávania disciplíny pretekárovi spadne ktorákoľvek časť zbrane, prípadne náboj, mimo stola, je zakázané danú časť, či náboj, použiť pre dokončenie výkonu disciplíny.
   5. Akákoľvek manipulácia s vystrelenými nábojnicami v priestoroch streliska počas priebehu pretekov je prísne zakázaná a je možná až po ukončení pretekov, výlučne na základe predchádzajúceho súhlasu zo strany hlavného organizátora pretekov.
  3. Ochrana zraku a sluchu
   1. Použitie ochrany zraku i sluchu je na súťažiach RPC-1 povinné pre všetkých súťažiacich i divákov.
   2. Zodpovednosť za bezpečné a funkčné ochranné prostriedky je na každom súťažiacom a divákovi.
   3. Na súťažiach RPC-1 sa odporúča použitie ochranných okuliarov so stupňom balistickej ochrany v zmysle normy ANSI Z87.1 a ochrany sluchu s útlmom minimálne 21dB.
   4. Pokiaľ počas priebehu vykonávania disciplíny dôjde k uvoľneniu, alebo k strate niektorej z vyššie uvedených povinných ochranných pomôcok, rozhodca je povinný okamžite zastaviť súťažiaceho vo výkone disciplíny a umožniť mu vykonať disciplínu opakovane.
  4. Ochrana ďalších častí tela
   1. Použitie streleckých rukavíc je povolené za predpokladu, že nie sú špeciálne upravené a nevytvárajú neštandardné oporné plochy, prípadne nevystužujú časti ruky, zápästia a predlaktia.
   2. Strelec by si mal podľa vlastného uváženia zvoliť taký druh oblečenia a doplnkového vybavenia, ktorý ho bude efektívne chrániť voči prípadným odrazeným fragmentom striel na celej ploche tela, obzvlášť na citlivých miestach.
  5. Ostatné bezpečnostné pokyny
   1. Fajčenie na strelnici a v priestore pre divákov, ak je tento priestor stavebnou súčasťou strelnice, je zakázané.
 4. Strelnica, strelecké stanovište
  1. Strelnica pre súťaže RPC-1 musí spĺňať základné požiadavky a základné podmienky na prevádzku strelníc, stanovené STN 395050 Strelnice pre ručné strelné zbrane a týmito pravidlami.
  2. Terčová zostava súťaže RPC-1 je vymedzená priestorom maximálnej šírky 6 metrov a vzdialenosti 20 až 30 metrov od palebnej čiary s osou prechádzajúcou stredom streleckého stanovišťa strieľajúceho subjektu, na ktorej je umiestnený papierový terč vo vzdialenosti 25 m od palebnej čiary. Kovové terče musia byť približne zrkadlovo rozmiestnené na ľavej a pravej strane streliska (viď Príloha č. 1).
  3. Pre terčovú zostavu sa použije vždy stanovený počet kovových padacích terčov a jedného papierového, ktoré určuje vykonávacia smernica súťaží RPC-1 pre daný rok. Terčová zostava musí byť pre jedno plnenie disciplíny a pre všetky strieľajúce subjekty rovnaká.
  4. Kovové padacie terče si strelec zdvíha sám (pokiaľ o to požiada rozhodcu), alebo ich zdvíhajú pomocníci („helperi“) určení organizátorom súťaže.
  5. Stôl na uloženie zbraní k výkonu súťažnej disciplíny musí mať dĺžku minimálne 1m a maximálne 2m. Doporučená šírka stola je 0,5m.
  6. Stôl na odloženie kufríka a stojan pre PCC je doporučeným vybavením zóny palebnej čiary, a ich umiestnenie by malo byť situované do bezprostrednej blízkosti stolíka na uloženie zbraní tak, aby neprekážali vo výkone disciplíny.
  7. Počas prípravy a výkonu disciplíny sa v strelisku môžu pohybovať výlučne strelec a rozhodca, ktorých miesto je na palebnej čiare, a v poradí nasledujúci pretekár, ktorého miesto je na prípravnej čiare. Ostatné osoby majú v tom čase vstup do streliska prísne zakázaný.
 5. Bezpečná zóna
  1. Bezpečné zóny (ďalej len „Safe Area“) musia byť zriadené na všetkých súťažiach RPC-1 s vhodným umiestnením a v počte adekvátnom očakávanému počtu súťažiacich.
  2. Safe Area musí byť jasne označená, so zreteľne vymedzenými hranicami a musí obsahovať vyznačenie bezpečného smeru.
  3. Safe Area je priestor, kde je možné kedykoľvek manipulovať s výhradne vybitými zbraňami. Táto zóna sa používa na vybaľovanie a ukladanie zbraní z/do prepravného puzdra, nácviku mierenia, či úpravy vybavenia. Ďalej na prehliadky, rozborku, čistenie, opravy a údržbu zbraní, prázdnych zásobníkov, alebo súvisiaceho vybavenia.
  4. Ústie hlavne, pri manipulácii so zbraňou, musí vždy smerovať do vyznačeného bezpečného priestoru.
  5. Manipulácia so strelivom, zásobníkmi, ktoré nie sú prázdne, nábojnicami, cvičnými nábojmi na simuláciu, alebo s nabitou zbraňou je v bezpečných zónach zakázaná.
  6. Nácvik prebíjania v priestore Safe Area nie je povolený. Prázdny zásobník môže byť vložený do zbrane na otestovanie správnej funkcie zbrane, alebo na spustenie kohúta u zbraní s prerušovačom spúšte, ale nácvik prebíjania je zakázaný.
  7. Safe Area môže byť tiež použitá, v doprovode rozhodcu, k vyriešeniu závady na zbrani so zaseknutým ostrým nábojom.
  8. Porušenie akéhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel znamená diskvalifikáciu zo súťaže.
 6. Rozdelenie súťaže na divízie
  1. Súťaž RPC-1 je rozdelená na 4 bežné divízie, ktoré sa, pre svoj výrazne odlišný charakter, vyhodnocujú oddelene:
   a) STP – Standard Pistol
   b) REV – Revolver
   c) PCC – Pistol Caliber Carbine
   d) CO – Carry Optics
  2. Divízia Standard Pistol (STP)
   1. V tejto divízii sú povolené pištole maximálne kalibru 7,65 – 11,43mm (.45 ACP).
   2. Maximálny povolený počet nábojov v zásobníku je 20. Strelci môžu podľa vlastného uváženia naplniť zásobník aj menším počtom nábojov.
   3. V rámci tejto divízie nie je povolené:
    a) použitie hlavne dlhšej ako 153mm
    b) použitie mieridiel s ochranným krytom
    c) použitie optických zameriavacích pomôcok, zariadení skonštruovaných na princípe noktovizora, svetiel a laserov
    d) použitie tlmiča hluku výstrelu, úsťovej brzdy, kompenzátora, či tlmiča plameňov
    e) použitie nábojov priebojných, svietiacich, zápalných, alebo s oceľovým jadrom
    f) použitie streliva typu Magnum
  3. Divízia Revolver (REV)
   1. V tejto divízii sú povolené revolvery maximálne kalibru 7.65 – 11,43mm (.45 ACP).
   2. Maximálny povolený počet nábojov v zásobníku je daný jeho konštrukciou.
   3. Strelivo musí zodpovedať kalibru revolvera s výnimkou:
    a) streliva .38 Special v revolveroch kalibru .357 Magnum
    b) streliva .44 Special v revolveroch kalibru .44 Magnum
    c) streliva .45 Auto Rim v revolveroch kalibru ..45 GAP alebo .45 ACP
    d) streliva .45 ACP alebo .45 GAP v revolveroch kalibru .45 Colt
    e) streliva .40 SW v revolveroch kalibru 10mm
   4. Nabíjanie revolvera je dovolené výlučne použitím speedloaderov, pásikov, alebo nábojových klipov (tzv. „moon“ klipov). Vkladanie nábojov do valca revolvera jednotlivo je zakázané.
   5. V rámci tejto divízie nie je povolené:
    a) použitie hlavne dlhšej ako 153mm
    b) použitie mieridiel s ochranným krytom
    c) použitie optických zameriavacích pomôcok, zariadení skonštruovaných na princípe noktovizora, svetiel a laserov
    d) použitie tlmiča hluku výstrelu, úsťovej brzdy, kompenzátora, či tlmiča plameňov
    e) použitie nábojov priebojných, svietiacich, zápalných, alebo s oceľovým jadrom
    f) použitie streliva typu Magnum
  4. Divízia Pistol Caliber Carbine (PCC)
   1. Divízia vyhradená pre karabíny pištoľového kalibru, ktoré musia spĺňať nasledovné tri kritériá:
    a) PCC musia byť výhradne samonabíjacie
    b) Povolená je len pištoľová munícia kalibru 7.65mm, 9mm, .357 Sig, .40 S&W, 10mm a .45 ACP
    c) Konštrukčne musia byť koncipované na streľbu za použitia ramennej opierky (pažby) a musia ňou byť aj vybavené
   2. Povolené funkcie a úpravy PCC:
    a) Pevné, optické a elektronické mieridlá
    b) Svetlá a lasery
    c) Úsťové brzdy, kompenzátory a tlmiče plameňov
    d) Povrchové vylepšenia úchopu (grip) na predpažbí a pažbičkách
    e) Rukoväte na predpažbie
   3. Zakázané funkcie a úpravy PCC:
    a) Odstránenie pažby
    b) Dlhé strelné zbrane, ktoré nie sú navrhnuté na použitie s ramennou opierkou
    c) Monopody, bipody, trojnožky, či iné podporné prvky
    d) Zopnuté zásobníky, alebo veľkokapacitný bubon
    e) Popruhy a remence
   4. Povolené sú aj pištoľové konverzie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené pravidlá
   5. Maximálny povolený počet nábojov v zásobníku je 30. Strelci môžu podľa vlastného uváženia naplniť zásobník aj menším počtom nábojov.
  5. Divízia Carry Optics (CO)
   1. Divízia je koncipovaná ako špeciálna divízia, zameraná na zvýšenie počtu účastníkov súťaží RPC-1 o záujemcov o streľbu s optickými zameriavacími pomôckami.
   2. Povolené zbrane, funkcie a úpravy
    Všetky podmienky sú v súlade požiadavkami pre divíziu STP s výnimkou v oblasti použitia optických zameriavacích pomôcok, zariadení skonštruovaných na princípe projekcie, či zrkadlenia a laserov.
   3. Povolené typy optiky
    Optické zameriavacie zariadenia použiteľné v tejto divízii, spadajú do dvoch kategórií podľa spôsobu ich uchytenia ku zbrani:
    a) Pasívne
    Do tejto kategórie patria optické mieridlá fungujúce na princípe projekcie alebo zrkadlenia miniatúrnej bodky. Pasívne optické zariadenie musí byť pripevnené priamo na závere medzi jeho zadnou a prednou časťou, prípadne na ráme zbrane.
    b) Aktívne
    Ide o červené, alebo zelené lasery, ktoré premietajú bodku na cieľ. Aktívne laserové mieridlá môžu byť pripevnené priamo na ráme zbrane. Typickým miestom pre ich uchytenie je napríklad montážna lišta v prednej časti rámu zbrane, alebo pažba zbrane.
 7. Rozdelenie súťaže na kategórie
  1. Súťaž RPC-1 môže byť, na základe rozhodnutia organizátora, rozdelená do kategórií na základe veku.
  2. Danú kategóriu je možné otvoriť len v prípade, že do nej bude prihlásených minimálne 5 súťažiacich.
  3. Na základe veku je možné rozdeliť súťaž na kategórie:
   a) Regular –do 54 rokov
   b) Senior – od 55 rokov
  4. Súťažiaci môže dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia, štartovať v kategórii Regular, napriek tomu, že ho vek oprávňuje štartovať v inej vekovej kategórii. Túto skutočnosť musí uviesť v prihláške na preteky, prípadne pri prezentácii pred štartom pretekov.
  5. V divízii PCC je možné otvoriť aj kategóriu Junior pre súťažiacich vo veku od 12 do 20 rokov za predpokladu uvedeného v bode 7.2.
 8. Terče
  1. Pri súťažiach RPC-1 sa používajú dva druhy terčov: papierový terč a kovové padacie terče.
  2. Papierový terč
   1. Na súťažiach je možné použiť výhradne terče pre súťaže SZVvZ schválené zodpovednými orgánmi Zväzu.
   2. Typ papierového terča určuje vykonávacia smernica platná pre dané súťažné obdobie.
   3. Terč je osadený v ráme na pevnom podstavci s výškou stredu terča 1,4m (±0,1m) nad úrovňou streleckého stanovišťa.
  3. Kovové padacie terče
   1. Reaktívne, alebo padacie terče sú kovové terče rôzneho tvaru (obdĺžnik, štvorec, trojuholník, kruh, atď.) a rozmerov presne definovaných v Prílohe č. 2.
   2. Rozmer podstavy každého kovového padacieho terča je 15 x 5 cm.
   3. Každý z terčov je umiestnený na tyčovom podstavci o výške 30 – 120 cm, na hornom konci opatrenom podstavnou plochou o rozmere 15 x 5 cm, na ktorú sa terč pokladá.
   4. Počet a tvar kovových padacích terčov určuje vykonávacia smernica platná pre dané súťažné obdobie.
 9. Podmienky streľby
  1. Súťažiaci si pred plnením disciplíny napáskuje mimo streliska zásobníky (v prípade pištolí a PCC), resp. speedloadery, pásiky, alebo nábojové klipy (v prípade revolverov) v ľubovoľnom počte.
  2. Počet nábojov potrebných na splnenie disciplíny vo všetkých divíziách je neobmedzený. Takisto je neobmedzený počet použitých zásobníkov, speedloaderov, pásikov, alebo nábojových klipov.
  3. Na výzvu rozhodcu sa súťažiaci dostaví na prípravnú, resp. štartovaciu čiaru so všetkým vybavením potrebným na výkon disciplíny.
  4. Po štarte sa presunie behom, alebo chôdzou zo štartovacej čiary na palebnú čiaru.
  5. Strieľa sa z palebnej čiary. Akákoľvek časť tela pred hlavňou zbrane znamená diskvalifikáciu pretekára.
  6. Súťažiaci vystrelí najskôr 10 rán do papierového terča, následne prebije zbraň použitím druhého zásobníka pripraveného na stole a pokračuje v streľbe na kovové padacie terče, pričom má právo zvoliť si taktiku a poradie kovových padacích terčov, na ktoré bude strieľať.
  7. Doba trvania plnenia disciplíny nie je stanovená. Čas sa meria zariadením na záznam času jednotlivých výstrelov (ďalej len „timer“) od štartu do posledného výstrelu s presnosťou minimálne na 0,01 sekundy.
  8. Ak je výsledok streľby nepochybne ovplyvnený kvôli nepredvídateľným okolnostiam, alebo zásahom „vyššej moci“ (vis major), súťažiaci streľbu opakuje za rovnakých súťažných podmienok.
  9. Každý súťažiaci musí mať z bezpečnostných dôvodov počas celej doby pobytu na strelisku povinnú ochranu zraku.
  10. Ak súťažiaci poruší bezpečnostné opatrenia, bude napomenutý, a pri opakovanom porušení bezpečnosti diskvalifikovaný z pretekov.
  11. Ak súťažiaci závažne poruší bezpečnostné opatrenia, bude automaticky diskvalifikované.
  12. Pri výkone disciplíny sa žiadne závady na zbraniach ani strelive sa neuznávajú ako dôvod na opakovanie súťažnej disciplíny. Ich dôsledky si v plnej miere nesie súťažiaci.
  13. Ak sa súťažiaci do dvoch minút od výzvy rozhodcu nedostaví na svoje stanovište, stráca možnosť plniť disciplínu a dostane hodnotenie 0.
 10. Technické vykonanie disciplíny
  1. Disciplína sa skladá z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich častí:
   a) Presun (beh, chôdza) bez zbrane na trati dĺžky 2 až 5 m bez prekážok. Dĺžku trate určí usporiadateľ pretekov.
   b) Streľba na papierový terč v počte 10 rán na vzdialenosť 25 metrov a neobmedzený počet rán na kovové padacie terče rozmiestnené vo vzdialenosti od 20 do 30 metrov.
 11. Príprava a začatie plnenia disciplíny
  1. Súťažiaci sa na povel rozhodcu presunie zo štartovacej čiary na palebnú čiaru a odloží si na stole streliska zbraň v ochrannom obale a napáskované zásobníky. V prípade, že má strelec zbraň uloženú v puzdre na opasku, zbraň ponecháva v puzdre až do momentu, kým nie je zahlásený povel „PRÍPRAVA“.
  2. Potom helperi (alebo na požiadanie samotný súťažiaci) postavia gongy na pripravené podložky tak, aby sa obe plochy (gong a podložka) čo najviac prekrývali.
  3. Následne, na povel rozhodcu „PRÍPRAVA!“ („Make ready!“), začína príprava, ktorá trvá 2 minúty. Súťažiaci na palebnej čiare si pripraví napáskované zásobníky a zbraň bez nábojov so spusteným bicím mechanizmom tak, aby bola položená najväčšou plochou na podložke. Súčasne, v poradí nasledujúci súťažiaci nastúpi na prípravnú čiaru.
   a) Súťažiaci strieľajúci z pištole alebo z PCC si pripraví zvlášť zbraň a zvlášť napáskované zásobníky. Pištoľ, resp. PCC musí mať záver v prednej polohe a spustené kladivo.
   b) Ak súťažiaci použije revolver, pripraví si zbraň s vyklopeným valcom s vloženými nábojmi a spusteným kladivkom. Pri prebíjaní revolveru je povinné použiť rýchlonabíjače.
  4. Po ukončení prípravy súťažiaci nastúpi na štartovaciu čiaru. Na zvukový signál timera, ktorému predchádza povel rozhodcu „POZOR!“ („Standby!“), začína plniť disciplínu (od povelu cca do 3 sekúnd zaznie signál timera).
  5. V prípade, že súťažiaci nie je po uplynutí prípravného času pripravený ku štartu, dostane o pätnásť sekúnd viac času. Po uplynutí tohto času, pokiaľ nie je pripravený bez vážnejšieho dôvodu, rozhodca odštartuje plnenie disciplíny.
 12. Streľba
  1. Po štarte a prekonaní trate zaujme súťažiaci miesto na palebnej čiare. Bez ďalšieho povelu rozhodcu uchopí zbraň, nabije a jednotlivými ranami páli na terče. Poradie zostrelenia terčov je definované v bode 9.6.
  2. Podmienkou ukončenia disciplíny je padnutie všetkých kovových terčov. Čas sa zastavuje posledným výstrelom súťažiaceho vykonávajúceho streleckú disciplínu.
  3. Po ukončení disciplíny pretekár drží zbraň v smere streľby a na povel rozhodcu vyberie zásobník, odloží ho na stolík a vybije zbraň (náboj z komory). Po kontrole zbrane rozhodcom súťažiaci ju odloží do ochranného puzdra a skontroluje si dosiahnutý čas.
  4. K terču po splnení disciplíny môže pristúpiť iba rozhodca, ktorý vyhodnotí počet vstrelov dosiahnutých v papierovom terči. Súťažiaci čaká v blízkosti terča, minimálne vo vzdialenosti 1m (vymedzenej terčovou čiarou), na výzvu rozhodcu, aby podpisom potvrdil správnosť údajov (počet vstrelov a dosiahnutý čas) na terči. Následne terč vymení poverený obslužný personál pretekov.
 13. Činnosť rozhodcu
  1. Vyzýva súťažiacich k nástupu na strelecké stanovištia a prípravnú čiaru.
  2. Riadi pohyb a činnosť helperov. Umožňuje helperom prípadne súťažiacim postavenie kovových padacích terčov.
  3. Na povel rozhodcu si súťažiaci pripraví zbraň a strelivo na palebnej čiare.
  4. Po ukončení prípravy, dá povel súťažiacemu aby zaujal miesto na štartovacej čiare.
  5. Dá povel na začatie plnenia disciplíny timerom.
  6. Kontroluje zostrelenie všetkých kovových terčov a hlási dosiahnutý čas timerom.
  7. Po skončení plnenia disciplíny kontroluje zbrane a vyhodnotí počet vstrelov dosiahnutých v papierovom terči, ktorý zástupca družstva parafuje svojím podpisom.
  8. V prípade sporných situácií a nejednoznačnosti výkladu pravidiel rozhoduje v duchu „fair play“ tak, aby svojim rozhodnutím vedome nepoškodil súťažiaceho.
 14. Povelová technika
  1. Prípravná fáza
   1. „Súťažiaci č. 1 na štart! Pripraví sa súťažiaci č. 2!“ /
   „Competitor number 1 to start! Next competitor number 2!“
   2. „Príprava!“ / „Make ready!“
  2. Štart a plnenie disciplíny
   1. „Pripravení?“ / „Are you ready?“
   2. „Pozor!“ / „Standby!“
  3. Predčasné prerušenie plnenia disciplíny
   1. „Stop!“ / „Stop!“
   2. „Zbraň vybiť a odložiť!“ / „Unload and make safe!“
  4. Regulárne ukončenie plnenia disciplíny
   1. „Ak si skončil vybi zbraň!“ / „If finished, unload!“
   2. „Kontrola zbraní!“ / „Show clear!“
   Po ukončení individuálnej kontroly: „Rana istoty!“ / „Pull the trigger!“
   3. „Zbraň do puzdra odložiť!“ / „Holster!“
   4. „K terčom!“ / „Check the target!“
 15. Pravidlá hodnotenia
  1. Kvalifikačné preteky daného dňa pozostávajú z plnenia troch súťažných kôl danej disciplíny. Do celkového hodnotenia sa zaratúva súčet výsledkov zo všetkých troch kôl.
  2. Papierový terč
   1. Na papierovom terči sa hodnotí 10 (desať) zásahov – vstrelov, vrátane vstrelov s nulovou hodnotou.
   2. V prípade väčšieho počtu vstrelov v terči prevyšujúceho povolený limit uvedený v bode 14.2.1.:
    a) odpočítajú sa zásahy s najvyššou bodovou hodnotou v počte prevyšujúcom povolený limit,
    b) za každý zásah nad povolený limit sa súťažiacemu odpočítajú dva body od výsledku dosiahnutého v danom súťažnom kole.
   3. Pre určenie hodnoty sporných zásahov sa použije optický kaliber podľa kalibru použitej zbrane.
  3. Padacie kovové terče
   1. Za zostrelený padací kovový terč sa považuje ten, ktorý sa akoukoľvek svojou časťou dotýka zeme, prípadne leží vo vodorovnej polohe na podstavci.
   2. Kovovým terčom sa bodová hodnota nestanovuje. Podmienkou hodnotenia je zostrelenie všetkých kovových terčov.
  4. Bodové hodnotenie disciplíny
   1. Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu:H = k*z – tH = celkový výsledok;
    k = korekčný koeficient (viď bod 14.4.2.);
    z = celkový počet bodov v papierovom terči;
    t = dosiahnutý čas plnenia disciplíny v stotinách sekundy.
   2. Korekčný koeficient slúži na korekciu celkového výsledku pri pomalších disciplínach. Stanovuje v závislosti od divízie nasledovne:
    a) v divíziách STP, PCC a CO je koeficient k = 1;
    b) v divízii REV je koeficient k = 1,5;
    Jeho platné hodnoty v rámci jednotlivých divízií pre aktuálnu sezónu upravuje príslušná vykonávacia smernica.
   3. Pri rovnosti celkového výsledku rozhoduje:
    a) väčší počet bodov v papierových terčoch,
    b) rozstrel.
   4. Hodnotenie nula sa uvedie pri splnení disciplíny, v ktorej bol dosiahnutý záporný výsledok, výsledok rovný nule, alebo zostane minimálne jeden nezostrelený kovový terč.
  5. Vyvesenie a publikovanie výsledkov
   1. Všetky výsledky súťaží RPC-1 musia obsahovať okrem iného aj členské číslo strelca, pokiaľ sa jedná o člena SZVvZ. Pokiaľ sa jedná o nečlena zväzu bude v kolónke pre členské číslo uvedené slovíčko „nečlen“.
   2. Výsledky budú najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní vyvesené aj na oficiálnej stránke SZVvZ na adrese www.szvvz.sk v sekcii Kalendár a výsledky.
 16. Systém súťaží
  1. Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý kalendárny rok upravený vo vykonávacej smernici publikovanej na oficiálnej stránke zväzu www.szvvz.sk.
 17. Tresty
  1. Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú ukladané podľa článku 4. Smernice číslo 3/SZVvZ – 2020 „Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží SZVvZ“.
 18. Záverečné ustanovenia
  1. Táto verzia smernica „Pravidlá streľby z veľkokalibrových pištolí, revolverov a karabín RPC-1“ nadobúda účinnosť dňom 2. apríla 2023.
  2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto verzie smernice, strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie či úpravy smernice „Pravidlá streľby z veľkokalibrových pištolí, revolverov a karabín RPC-1“.

Ing. Michal Kvanta, v.r.
Prezident SZVvZ