HLAVA III
PODMIENKY ČLENSTVA VO ZVÄZE

Článok 3
Členstvo
 1. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a neprevediteľné na inú osobu.
 2. Členom Zväzu môže byť štátny občan SR alebo iná osoba, ak súhlasí so stanovami a poslaním Zväzu, aktívne pracuje v Klube vojakov v zálohe (ďalej len „klub“) alebo Zväz inak podporuje.
 3. O prijatí člena rozhoduje prezídium zväzu na základe odsúhlasenia Rady klubu (ďalej len „RK“) do ktorého sa prihlásil. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý vydá Zväz po zaplatení prvého členského príspevku a klubového príspevku ak sa na ňom členská schôdza uzniesla.
 4. Pri prijímaní nový člen Zväzu je povinný oznámiť a do prihlášky uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefón, e-mail a vyjadriť súhlas s evidovaním a spracovávaním týchto údajov pre potrebu Zväzu. Súčasne s týmto súhlasom dáva aj súhlas na zverejnenie jeho mena, priezviska, roku narodenia, číslo identifikačnej karty vo výsledkových listinách súťaží, ktoré sú organizované klubom a Zväzom a zverejňovanie fotografií, audio a video záznamov z podujatí organizovaných Zväzom.
 5. V prípade nevydania súhlasu podľa bodu 4. tohto článku nie je možné osobu prijať za člena Zväzu.
 6. Na žiadosť člena klubu je možné po súhlase RK prestúpiť do iného (napr. územne vhodnejšieho) klubu, ak s tým súhlasí rada klubu, do ktorého chce člen prestúpiť. Prestup sa koná spravidla na konci kalendárneho roka. Prestup člena z jedného klubu do iného klubu je okamžite, t.j. najneskôr do 5 dní hlásený na Prezídium Zväzu.
 7. Jednotné členské preukazy Zväzu zabezpečuje, prideľuje im evidenčné čísla a Klubom ich na základe predloženia potvrdenia o odvedení stanovenej sumy členského príspevku bezplatne dodáva Ústredná rada Zväzu (ďalej len „ÚR“).
 8. Člen Zväzu môže byť členom len jedného klubu na území SR.
 9. Člen klubu musí byť aj členom Zväzu a naopak.
 10. Čestným členom klubu sa stáva osoba podľa rozhodnutia členskej schôdze klubu. Na udelenie čestného členstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 11. Čestným členom Zväzu sa stáva člen navrhnutý príslušným klubom, resp. celoštátnym orgánom. Tento návrh musí byť doložený písomným zdôvodnením a rozhoduje o ňom ÚR alebo snem.
 12. Pozastavenie členstva sa vykoná vtedy, ak voči členovi je začaté trestné stíhanie, alebo je začaté disciplinárne konanie.
 13. V prípade nezaplatenia členského poplatku v stanovenom termíne je predseda klubu povinný člena vyzvať do 10 dní k zaplatení členského do 14 dní. V prípade nezaplatenia členského poplatku do 31 dní od prvého termínu je to považované zo strany člena za podnet na ukončenie členstva v KVvZ a SZVvZ.
 14. Predseda KVvZ pošle do 10 dní hlásenie na Políciu SR o zrušení členstva členovi KVvZ.
Článok 4
Práva a povinnosti člena Zväzu
 1. Člen Zväzu má právo:
  1. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných zväzom;
  2. hlasovať, po dovŕšení 15 rokov voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do orgánov zväzu. Do ústredných orgánov Zväzu môže byť zvolený člen, ktorého členstvo vo zväze trvá viac ako jeden rok;
  3. podieľať sa v súlade s týmito stanovami na tvorbe orgánov Zväzu;
  4. navrhovať kandidátov a prostredníctvom delegátov voliť členov do orgánov Zväzu;
  5. byť informovaný o činnosti a uzneseniach orgánov Zväzu;
  6. podávať návrhy a podnety všetkým orgánom Zväzu, žiadať ich vybavenie, vysvetlenie postupu alebo rozhodnutia;
  7. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu, ktoré rokujú o jeho činnosti. Ak sa má prerokovávať jeho osobná zodpovednosť vyplývajúca zo zverenej funkcie, musí byť pozvaný písomne a včas;
  8. slobodne sa na pôde Zväzu vyjadrovať, obhajovať a presadzovať svoje názory a stanoviská k činnosti Zväzu i činnosti jednotlivých predstaviteľov orgánov. Za svoje názory a stanoviská nemôže byť nijako postihovaný;
  9. podávať návrhy, pripomienky a odvolania a požadovať na ne od orgánov Zväzu do 30 dní od doručenia stanovisko;
  10. odvolať sa proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k ústrednému orgánu Zväzu;
  11. podľa svojich záľub, možností a schopností sa zapojiť do športovej, spoločenskej, výchovnej a inej činnosti Zväzu;
  12. so súhlasom a za podmienok stanovených Zväzom používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom alebo v užívaní Zväzu;
  13. podieľať sa na výhodách, ktoré Zväz poskytuje svojim členom;
  14. nosiť a používať symboliku označujúcu príslušnosť k Zväzu, označenie výkonnostných a kvalifikačných tried, čestné tituly a vyznamenania získané v rámci športovo-branných a branno-technických aktivít aj pred vznikom Zväzu;
  15. písomne požiadať o zrušenie členstva vo Zväze;
  16. písomne požiadať o ďalšom nezverejňovaní alebo nespracovávaní alebo neevidovaní jeho osobných údajov. Zväz má za povinnosť žiadosti člena vyhovieť, ale týmto je však jeho členstvo vo Zväze ukončené.
 2. Člen Zväzu je povinný:
  1. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a uznesenia orgánov Zväzu a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy Zväzu;
  2. obhajovať a presadzovať záujmy Zväzu, plniť jeho programové ciele;
  3. aktívne sa zapájať do činnosti Zväzu, riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol vo Zväze poverený a ktoré prijal;
  4. propagovať aktivity vykonávané v rámci Zväzu;
  5. platiť stanovený ročný členský príspevok a klubový príspevok, ak ho členská schôdza schválila;
  6. v rámci svojich možností získavať nových členov a sympatizantov Zväzu;
  7. chrániť a ošetrovať majetok Zväzu a podľa svojich schopností a možností sa podieľať na zveľaďovaní tohto majetku;
  8. poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom Zväzu pri uplatňovaní spoločných záujmov;
  9. oznámiť predsedovi klubu najneskôr do 15 dní od vzniku každú zmenu osobných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefón, e-mail).
Článok 5
Zánik členstva vo Zväze
 1. Členstvo vo Zväze zaniká:
  1. vystúpením člena zo Zväzu;
  2. zrušením členstva;
  3. vylúčením člena;
  4. úmrtím člena;
  5. zánikom Zväzu.
 2. Členstvo vo Zväze môže v prípade závažného neplnenia členských povinností zrušiť RK. O zrušení členstva vo Zväze rozhoduje RK nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov RK.
 3. O zrušení členstva vo Zväze môže rozhodnúť aj ÚR Zväzu (príp. Prezídium) aj v prípade závažného neplnenia členských povinností alebo povinností vyplývajúcich zo zastávanej funkcie vo Zväze.
 4. K zrušeniu členstva môže dôjsť najmä z týchto dôvodov:
  1. pre nezaplatenie členského príspevku na príslušný kalendárny rok a klubového príspevku, ak bol členskou schôdzou schválený, v lehote, stanovenej orgánmi Zväzu;
  2. ak bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo jeho ďalšie členstvo vo zväze je v hrubom rozpore s poslaním Zväzu (napr. trestné činy ublíženia na zdraví, spáchané so zbraňou, v dôsledku úmyselného požitia alkoholu alebo návykových látok, trestné činy proti mieru, proti brannosti a proti civilnej službe, vojenské trestné činy a pod.).
  3. V prípade vylúčenia, resp. zrušenia členstva v klube a jeho prípadnom vylúčení zo Zväzu rozhoduje ÚR na podnet klubu.
  4. Predseda KVvZ pošle do 10 dní hlásenie na Políciu SR o zrušení členstva členovi KVvZ.
Článok 6
Oceňovanie zásluh
 1. Osobe, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj a popularizáciu Zväzu, môže byť priznané čestné členstvo vo Zväze.
 2. Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji Zväzu, vo výchove, výcviku, športovej a inej činnosti môže Zväz udeľovať jednotlivcom a kolektívom zväzové vyznamenania, čestné tituly, cenu Fair play a iné ocenenia, ako i navrhovať udelenie osobných ocenení inými subjektmi.