HLAVA VI

Článok 10
Snem
 1. Najvyšším orgánom Zväzu je Snem, ktorý sa koná najmenej raz za štyri roky na základe splnenia minimálne jednej z nasledujúcich podmienok:
  1. uznesenia ÚR;
  2. podnetu najmenej 2/3 členov ÚR;
  3. podnetu najmenej 1/3 Klubov SZVvZ.
 2. Hlasovacie právo na Sneme majú delegáti zvolení v klube.
 3. Termín, čas a miesto konania Snemu určuje ÚR, ktorá stanovuje kľúč pre voľbu delegátov na Snem najneskôr 90 dní pred termínom konania Snemu.
 4. Mimoriadny Snem zvoláva ÚR do 60 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
 5. Snem má výlučnú pôsobnosť v týchto veciach:
  1. schvaľuje vznik a zánik Zväzu;
  2. schvaľuje program rokovania, pracovné predsedníctvo, riadiaceho rokovania, mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, rokovací a volebný poriadok Snemu;
  3. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku Zväzu za uplynulé obdobie, ktorú predkladá prezident Zväzu po jej prerokovaní na zasadnutí ÚR;
  4. schvaľuje program rozvoja športovo-branných aktivít na území Slovenskej republiky a partnerských vzťahov s vnútroštátnymi alebo zahraničnými organizáciami;
  5. schvaľuje správu kontrolóra Zväzu za uplynulé obdobie;
  6. schvaľuje stanovy Zväzu, ich zmeny a doplnky, symboliku a vnútorné predpisy Zväzu;
  7. schvaľuje počet členov orgánov Zväzu primeraný aktuálnemu stavu členskej základne Zväzu a reálnym potrebám zabezpečenia činnosti Zväzu;
  8. volí a odvoláva prezidenta Zväzu, členov Prezídia, členov ÚR a kontrolóra;
  9. môže meniť uznesenia prijaté ÚR.
 6. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasovacím právom. Ak 30 minút po stanovenom začiatku Snemu nebude prítomný požadovaný počet delegátov s hlasovacím právom, je Snem uznášania schopný za prítomnosti jednej tretiny delegátov s hlasovacím právom. Uznesenia a rozhodnutia Snemu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.
 7. Voľby do orgánov Zväzu sa uskutočňujú raz za štyri roky ak snem alebo ÚR nerozhodne inak. Zvolený môže byť člen Zväzu, starší ako 18 rokov a ktorého členstvo vo zväze trvá dlhšie ako jeden rok. Navrhnutý kandidát musí byť na Snem pozvaný a svoj súhlas s kandidatúrou musí vyjadriť osobne alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne. Priebeh volieb upraví podrobnejšie volebný poriadok Snemu.
 8. O spôsobe hlasovania rozhoduje Snem. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasovacím právom.
Článok 11
Ústredná rada
 1. ÚR je najvyšším orgánom Zväzu medzi Snemami. ÚR tvoria prezident, členovia Prezídia a zvolení/delegovaní členovia ÚR za oblasti Bratislava, Západ, Stred a Východ (v zmysle územno-správneho členenia SR platného do 18. decembra 1990).
 2. Na čele ÚR je prezident, ktorý ju zvoláva spravidla tri krát ročne. Na základe požiadania nadpolovičnej väčšiny členov ÚR mimoriadne rokovanie ÚR zvoláva prezident do 30 dní od doručenia žiadosti. Na rokovanie ÚR sa prizýva kontrolór.
 3. ÚR má právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú.
 4. ÚR:
  1. riadi činnosť Zväzu medzi Snemami;
  2. volí prvého viceprezidenta z členov Prezídia zvolených Snemom;
  3. schvaľuje členstvo Zväzu v inej právnickej osobe a skončenie tohto členstva;
  4. schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a majetku Zväzu za uplynulý rok, ktorú predkladá Prezídium;
  5. schvaľuje plán činnosti a hospodárenia Zväzu na kalendárny rok, ktorý predkladá Prezídium;
  6. schvaľuje vnútorné predpisy potrebné pre zabezpečenie činnosti a rozvoja Zväzu;
  7. posudzuje a schvaľuje kritériá a zásady na použitie a prerozdelenie finančných príspevkov pre svojich členov;
  8. organizuje a zabezpečuje medzinárodné kontakty Zväzu s partnerskými organizáciami z iných štátov;
  9. zastupuje Zväz voči republikovým orgánom verejnej správy a iným celoštátnym organizáciám;
  10. schvaľuje členský príspevok vo Zväze;
  11. má právo odvolať ktoréhokoľvek člena ÚR voleného Snemom, ak sa po dobu jedného roka nezúčastňuje na činnosti ÚR a neprejavuje o túto činnosť záujem. Uvoľneného člena nahradí náhradníkom zvoleným na Sneme;
  12. podľa potreby vytvára poradné komisie na riešenie odborných úloh. Poradná komisia je poverená starostlivosťou a zodpovednosťou za jednotlivé oblasti činnosti (napr. v oblasti práce s mládežou, ekonomiky, metodiky, organizácie, propagácie a pod.). Za činnosť poradnej komisie zodpovedá jej predseda, ktorý v záujme uplatňovania funkcií poradnej komisie má právo zúčastniť sa na rokovaní ÚR k otázke vo vecnej pôsobnosti poradnej komisie. Pôsobnosť a úlohy pre konkrétnu oblasť činnosti poradných komisií vymedzí vnútorný predpis ÚR.
  13. zabezpečuje jednotnú prípravu a starostlivosť o rozhodcov športovo-branných aktivít Zväzu;
  14. rozhodnutia ÚR platné do najbližšieho Snemu sú v týchto prípadoch:
   1. zmena alebo zrušenie rozhodnutia a uznesenia prijatého Prezídiom KZ;
   2. schválenie zmeny počtu členov orgánov Zväzu, ak táto neznesie odklad;
   3. konanie aj v iných otázkach, ktoré patria do pôsobnosti Snemu, ak tieto neznesú odklad.
 5. ÚR je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rokovanie ÚR vedie prezident alebo ním poverený člen ÚR. O spôsobe hlasovania rozhodne ÚR. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov ÚR.
Článok 12
Prezídium
 1. Úlohy medzi zasadnutiami ÚR plní Prezídium. Počet členov Prezídia je spravidla nepárny a tvoria ho prezident a volení členovia Prezídia, z ktorých ÚR volí prvého viceprezidenta.
 2. Prezídium sa za plnenie úloh zodpovedá ÚR, ktorej na zasadnutiach podáva správu o činnosti.
 3. Prezident sa za svoju činnosť zodpovedá ÚR a snemu. V neprítomnosti ho zastupuje prvý viceprezident alebo ním poverený člen Prezídia.
 4. Prezídium operatívne riadi činnosť Zväzu a rozhoduje o všetkých otázkach, ak týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi nie sú vyhradené Snemu a ÚR.
 5. Prezídium najmä:
  1. zastupuje ÚR navonok a v rámci zväzu;
  2. schvaľuje všetky materiály ktoré patria do jeho pôsobnosti vedie evidenciu Klubu a členskej základne v celoštátnej pôsobnosti a zabezpečuje vydávanie jednotných členských preukazov;
  3. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti Snemu a ÚR;
  4. na zabezpečenie špecifických a operatívnych úloh môže zriadiť poradné komisie, menuje predsedu poradnej komisie a určuje rozsah jej činnosti;
  5. plní úlohy, ktoré ÚR uložili vyššie zväzové orgány a orgány vyšších združení, ktorých je členom;
  6. pripravuje všetky materiály a návrhy pre rokovanie ÚR a Snemu;
  7. prerokúva legislatívne podnety svojich členov, konzultuje iniciatívne návrhy.
 6. Právne úkony v mene ÚR robí:
  1. štatutárny zástupca – prezident;
  2. na základe plnej moci od prezidenta – prvý viceprezident;
  3. na základe poverenia od prezidenta, alebo prvého viceprezidenta – ďalší člen prezídia.
 7. Prezídium sa schádza najmenej raz za dva kalendárne mesiace.
 8. Prezídium zvoláva prezident, prvý viceprezident alebo prezidentom poverený člen Prezídia. Je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov Prezídia. Na rokovanie Prezídia môžu byť prizvané i ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je potrebná k prerokovaniu danej problematiky.