HLAVA VII

Článok 13
Kontrolóri
 1. Kontrolóri Zväzu na jednotlivých stupňoch sú nezávislé orgány Zväzu a za svoju činnosť sa zodpovedajú:
  1. kontrolór klubu členskej schôdzi klubu;
  2. kontrolór Zväzu Snemu.
 2. Kontrolóri sú vo zverenej pôsobnosti oprávnení kontrolovať činnosť a hospodárenie Zväzu, dodržiavanie právneho poriadku Slovenskej republiky, stanov, vnútorných predpisov, uznesení a rozhodnutí orgánov Zväzu.
 3. Kontrolór Zväzu je povinný vo všetkých stupňoch organizačnej štruktúry zväzu kontrolovať správnosť, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania, ich použitia a včasného účtovného vykazovania finančných a vecných prostriedkov, účelovo pridelených zo zdrojov Zväzu. O zisteniach z kontrol kontrolór Zväzu raz ročne písomne informuje ÚR.
 4. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov Zväzu na príslušnom stupni organizačnej štruktúry s hlasom poradným. Kontrolór písomne upozorňuje o zistených nedostatkoch najvyššieho predstaviteľa príslušného stupňa organizačnej štruktúry Zväzu a ten je povinný zabezpečiť nápravu.

HLAVA VIII
ZÁSADY ČINNOSTI, ROKOVANIA A ROZHODOVANIA V SZVVZ

Článok 14
 1. Hlavným princípom činnosti Zväzu je demokratická tvorba a napĺňanie cieľa a poslania zväzu, ktorá sa opiera o vnútrozväzovú demokraciu, kolektívnosť posudzovania a rozhodovania, verejnosť rokovania a vnútrozväzovú informovanosť. Na písomne podaný návrh člena zväzu, organizačného stupňa alebo orgánu zväzu je povinný príslušný orgán Zväzu písomne odpovedať najneskôr do 30 dní od jeho prvého zasadania po doručení návrhu.
 2. Na zabezpečenie svojich cieľov, poslania a predmetu činnosti sa v organizačnej štruktúre Zväzu uplatňujú tieto formy právnej subjektivity:
  1. výlučná, ktorá prináleží Zväzu v zmysle čl. 1 bodu 3 týchto stanov a tomu organizačnému subjektu Zväzu, ktorý právnu subjektivitu nadobudol na základe vlastných stanov, zaregistrovaných Ministerstvom vnútra SR;
  2. odvodená, ktorú nositeľ výlučnej právnej subjektivity nadobudnutej podľa písm. a) tohto bodu priznal písomným súhlasom na základe písomnej žiadosti organizačnému subjektu Zväzu (identifikačné číslo na žiadosť organizačného subjektu s odvodenou právnou subjektivitou vytvorí Štatistický úrad SR z identifikačného čísla nositeľa výlučnej právnej subjektivity a z poradového čísla, napr. čísla klubu).
 3. Všetky orgány a predstavitelia Zväzu sa volia spravidla tajným hlasovaním z viacerých návrhov. Pri voľbe príslušného orgánu Zväzu sa volí najmenej 1/3 náhradníkov. Orgány a predstavitelia zväzu podávajú správy o činnosti a zodpovedajú sa tým subjektom, ktoré ich zvolili.
 4. Ak sa člen orgánu Zväzu nezúčastňuje na jeho rokovaniach a činnosti po dobu viac ako jeden rok, považuje sa takéto konanie za vzdanie sa členstva v orgáne. Príslušný orgán je povinný nahradiť pasívneho člena orgánu novým členom. Rovnaký postup sa uplatní v prípade vzdania sa členstva v orgáne Zväzu.
 5. Ak v období medzi voľbami členov orgánov Zväzu vznikne potreba ich doplnenia novými členmi z najviac do výšky jednej tretiny členov daného orgánu.
 6. Štatutárny zástupca Zväzu je prezident, ktorého zastupuje v stanovenom rozsahu prvý viceprezident, na základe poverenia prezidentom. Výkon práv a povinností predstaviteľa je nezastupiteľný a musí byť vykonávaný osobne a bezprostredne tým, kto bol písomne poverený.
 7. Úloha celoštátnych orgánov Zväzu spočíva v koordinujúcom a zjednocujúcom pôsobení, vo vytváraní organizačných a materiálnych podmienok pre zabezpečenie dosiahnutia cieľov a predmetu činnosti zväzových aktivít a v metodickej pomoci. Na splnenie týchto úloh si vytvárajú poradné, pomocné a iniciatívne zložky (poradné komisie, lektorské zbory a pod., ďalej len „poradné zložky“). Činnosť týchto zložiek upraví Vzorový štatút, ktorý vydá ÚR.
 8. Uznesenia k zväzovým otázkam sú záväzné pre všetkých členov a orgány Zväzu.
 9. ÚR a Rada si vždy pred vydaním vnútorného predpisu, konkretizujúceho tieto stanovy, vyžiada stanovisko svojho kontrolóra.
 10. Za organizáciu činnosti, plnenie uznesení a zabezpečenie aktivít Zväzu vo zverenej pôsobnosti zodpovedajú predstavitelia príslušných orgánov Zväzu a nimi riadení členovia Zväzu alebo členovia poradných zložiek.
 11. Stupne organizačnej štruktúry Zväzu sú oprávnené rozhodnúť o počte, funkčnom zadelení a svojich predstaviteľov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Náklady s tým spojené hradia zo svojich prostriedkov.
 12. Zväz má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak a pečiatky so svojim označením a znakom.