HLAVA IX

Článok 15
Majetok Zväzu
 1. Majetok Zväzu a jeho organizačných stupňov tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky, záväzky a iné majetkové práva.
 2. Zdrojom majetku Zväzu sú:
  1. príspevky od vlastných členov, ak sú schválené orgánom príslušného stupňa organizačnej štruktúry Zväzu;
  2. dary, príspevky, podpory, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb;
  3. dotácie zo štátneho rozpočtu;
  4. príjmy zo športovej, spoločenskej, vzdelávacej a inej verejnoprospešnej činnosti;
  5. príjmy z podnikateľskej činnosti, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv Zväzu;
  6. príjmy z vkladov a účtov;
  7. výnosy z účasti na podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb Zväzu;
  8. iné príjmy.
 3. Pre získanie finančných prostriedkov môžu stupne organizačnej štruktúry Zväzu rozvíjať hospodársku činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky v týchto oblastiach:
  1. prevádzkovanie športovo-branných a branno-technických zariadení;
  2. prevádzkovanie odborných a zdokonaľovacích kurzov pre športovcov, cvičiteľov, rozhodcov, inštruktorov, riadiacich subjektov, iných záujemcov a pod.;
  3. vykonávanie reklamnej činnosti pri vydávaní propagačných a metodických materiálov;
  4. organizovanie podujatí na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu;
  5. vydavateľská, reklamná a propagačná činnosť;
  6. metodická, odborná a poradenská činnosť.
 4. Organizačné stupne Zväzu hospodária samostatne. Klub si môže podľa zamerania činnosti stanoviť aj iný druh príspevku.
 5. Majetok jednotlivých právnych subjektov Zväzu, ktorý majú vo vlastníctve, alebo ho získali počas svojej činnosti ostáva ich majetkom.
 6. Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov Zväzu.
 7. V záujme podpory cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti môže byť člen Zväzu členom, spoločníkom alebo akcionárom a pod. iných právnických osôb.
 8. Pri zrušení alebo zániku niektorého klubu bez vykonania majetkového a finančného vyrovnania o jeho majetku rozhodne územne príslušná Rada.
 9. Za záväzky klubov a členov Zväzu vyšší orgán Zväzu nezodpovedá.

HLAVA X

Článok 16
Zánik Zväzu
 1. Zväz zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, založeným podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak o tom rozhodne Snem dvojtretinovou väčšinou delegátov s hlasovacím právom;
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
 2. Pri zániku Zväzu dobrovoľným rozpustením vykonajú majetkové vysporiadanie Zväzu likvidátori menovaní Snemom. Prípadný zostávajúci majetok Zväzu bude rozdelený rovným dielom medzi riadnych členov Zväzu.

HLAVA XI

Článok 17
Prechodné ustanovenia
 1. Na zabezpečenie začatia činností orgánov zväzu na celoštátnom stupni organizačnej štruktúry Zväzu postupuje Prezídium podľa týchto stanov:
  1. Do 20. 12. 2019 Ministerstvu vnútra SR písomne oznámi zmenu stanov SZVvZ;
  2. V spolupráci s klubmi v jednotlivých krajoch do 20. 12. 2019 zabezpečí ukončenie činnosti orgánov KZ;
  3. Zabezpečí zvolanie a uskutočnenie ustanovujúceho rokovania ÚR dňa 20. 12. 2019.
  4. Platnosť stanov schválených VIII. snemom je od 27. 10. 2019 a účinnosť stanov začína dňom registrácie MV SR.
  5. V prechodnom období medzi VIII. snemom a registráciou na MV SR sa Zväz riadi schválenými stanovami na VIII. sneme SZVvZ.
Článok 18
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto doplnené a upravené stanovy nadobudli platnosť ich schválením IV. snemom dňa 16. 7. 2005 a účinnosť ich registráciou MV SR dňa 2. 11. 2005 pod číslom spisu VVS/1- 900/90-7011-4.
 2. Vzťahy neupravené týmito stanovami a vnútornými predpismi Zväzu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Výklad stanov vykonáva ÚR.
 4. Týmto sa rušia Stanovy Občianskeho združenia s názvom Slovenský zväz vojakov v zálohe zaregistrované dňa 10. 3. 1993 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7711 v znení neskorších zmien a dodatkov.
 5. Reedícia stanov bola vykonaná na VIII. sneme SZVvZ dňa 26. 10. 2019.
 6. Reedícia stanov bola vykonaná na IX. sneme SZVvZ dňa 05. 03. 2022.