Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Kto sme?

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít (ďalej len SZVvZ, alebo Zväz) bol založený v roku 1966 ako dobrovoľné občianske nepolitické združenie, otvorené pre všetkých občanovo Slovenskej republiky, predovšetkým však pre vojakov v zálohe všetkých hodností. Ako občianske združenie vykonáva záujmovú brannú a športovo-streleckú činnosť, pričom spolupracuje s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšími branno-bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky.

Sídlo a kancelárie Zväzu sú na Hradskej 79, 821 07 Bratislava. Telefonický kontakt prostredníctvom pevnej linky na čísle +421 2 4564 4404, alebo prostredníctvom mobilu na čísle +421 903 44 99 89. Emailom nás môžte kontaktovať prostredníctvom nášho Kontaktného formulára.

Oficiálna stránka Zväzu je https://www.szvvz.sk, pričom vlastníme aj domény kvvz.sk a zalozaci.sk.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude SZVvZ v pozícii prevádzkovateľa.

Ako vás kontaktujeme?

Kontaktovať vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých komunikačných kanálov – osobne, telefonicky, e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

Občianske združenie Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo – branných aktivít (SZVvZ) venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany vašich osobných údajov. Tento dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“), opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o vás získavame a zhromažďujeme.

V tomto zmysle je proces spracúvania osobných údajov upravený tak, aby bol v súlade s aktuálnou právnou úpravou najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Aké sú vaše práva?

Nižšie sme pripravili súhrn vašich práv týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov. Podrobné informácie o vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto vám poskytujeme tieto Informácie.

Právo na prístup – Máte právo získať prístup k vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k vašim údajom“.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava vašich údajov“.

Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie vašich údajov“.

Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania vašich údajov“.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely.

Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu“.

Aké osobné údaje spracúvame?

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú vaše:

 • meno a priezvisko členov Zväzu
 • dátum narodenia členov Zväzu
 • adresa trvalého bydliska členov Zväzu
 • kontaktné údaje: e-mailová/é adresa/y a telefónne/é číslo/la
 • meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je členom Zväzu
 • číslo identifikačnej karty (občianskeho preukazu)
 • číslo zbrojného preukazu
 • typ zbrane/í, ktorú/é vlastníte
 • fotografiu tváre
 • číslo preukazu SZVvZ.

Ako osobné údaje získavame?

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pri prvom kontakte a v priebehu členstva v organizácii alebo pred a počas účasti na podujatí. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej prihláške – registrácií za člena organizácie alebo pri registrácií na podujatie organizované zväzom. Údaje o Vašej osobe SZVvZ iným spôsobom alebo od iných subjektov nežiada.

Ako vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje využívame na:

 • evidenciu členov Zväzu
 • evidenciu účastníkov podujatí organizovaných zväzom
 • poskytovanie informácií o činnosti zväzu, o plánovaných aktivitách a podujatiach
 • na preukazovanie počtu členov pre Ministerstvo vnútra SR
 • na preukazovanie uskutočnenia podujatí organizovaných Zväzom na webe
 • analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí
 • riešenie vašich sťažností
 • fotografie a videá z podujatí na prezentáciu SZVvZ a informovanie širokej verejnosti o našej činnosti.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

 • evidencia aktuálnych členov zväzu – Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia;
 • evidencia účastníkov podujatí, ktorými preukazujeme uskutočnenie aktivity – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby;

Ak ste nám poskytli súhlas (ktorý môžete vždy odvolať), budeme niektoré Vaše osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä

 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • spoločnosti, ktorá spravuje naše IT systémy a web

a to iba v nevyhnutnom rozsahu (väčšinou sa jedná o údaje, ktoré sú nutné na zabezpečenie vstupu do ich priestorov).

Ako chránime vaše osobné údaje?

Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

 • chránia vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;
 • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a
 • zabezpečujú, že vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

Ako sa dozviete, že sme upravili tieto informácie?

Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách.

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov:

 • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo
 • ďalšie kópie rovnakých údajov.

Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás osobne na adrese Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít, Hradská 79, 821 07 Bratislava, telefonicky na číslach +421 2 4564 4404 a +421 903 44 99 89, alebo elektronicky, prostredníctvom nášho Kontaktného formulára.

Získanie prístupu k vašim údajom

K čomu si môžete vyžiadať prístup?
Máte právo na:

 • potvrdenie, že spracúvame vaše osobné údaje;
 • prístup k vašim osobným údajom;
 • ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách).

Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme vašej žiadosti vyhoveli, môžeme vás požiadať o preukázanie vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

Kedy vám prístup nebude umožnený?
Môžeme vám poskytnúť iba vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť vám takýto prístup umožniť. Vo vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

Oprava vašich údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s vami nesúhlasíme, oznámime vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto vaše stanovisko pripojíme k vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo organizácie.

Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu.

Ako si môžete pozrieť a opraviť vaše údaje?
Ak nás o to písomne požiadate, spravidla vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

Vymazanie vašich údajov

Kedy môžete požiadať o vymazanie?
S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané;
 • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný), ale v tomto príde sa však zároveň vzdávate členstva v SZVvZ;
 • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať vaše údaje nebude mať prednosť;
 • sme spracúvali vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?
Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o poskytnutí veterinárnej starostlivosti. Vymazať môžeme údaje poskytnuté na marketingové účely (v prípade, že ste s týmto účelom súhlasili).

Obmedzenie spracúvania vašich údajov

Kedy je možné obmedziť spracúvanie?
Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov:

 • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov;
 • ak je spracúvanie protizákonné a vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania;
 • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania?
Ak sme vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime vám to.

Podanie námietok voči spracúvaniu

Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch:

 • Oprávnené záujmy
  Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.
 • Newsletter
  Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely zasielania newsletteru. Ak ste sa prihlásili na odber informačných bulletinov alebo iných správ, z tohto odberu sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Z odberu našich informačných materiálov sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz „zrušiť zasielanie newsletteru“ v dolnej časti newsletteru, alebo tak, že nám pošlete žiadosť proestredníctvom nášho kontaktujete na adrese Kontaktného formulára.