Športové súťaže

Strelecký viacboj

Klasická súťaž našej organizácie je strelecký viacboj, ktorý je branno-športovou súťažou jednotlivcov a trojčlenných družstiev. Princíp tejto súťaže spočíva v plnení piatich súťažných disciplín (štyroch v prípade jednotlivcov neštartujúcich za družstvá). Súťažné disciplíny viacboja sú:

 • Mierená streľba z veľkokalibrovej pištole na 25m
 • Trojpolohová streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58 na redukovaný terč na 50m
 • Hod granátom na presnosť
 • Bojová streľba z pištole
 • Strelecký súboj družstiev v streľbe z malokalibrových pušiek

Disciplíny sa spravidla plnia v danom poradí podľa vyžrebovania štarujúcich a ich zadelení do zmien. Hod granátom sa vykonáva popri priebehu ostatných disciplín.

Vybavenie (zbrane) potrebné na súťaže v streleckom viacboji:

 • Veľkokalibrová pištoľ (kaliber 7,62 – 11,43mm)
 • Samonabíjacia zbraň vz. 58 (kaliber 7,62 x 39mm)
 • Malokalibrová puška (kaliber .22 LR)

Súťaž pozostáva z viacerých kvalifikačných kôl a vyhodnocuje sa zo súčtov troch najvydarenejších súťažných výsledkov jednotlivých družstiev. Je zakončená Majstrovstvami Slovenska v streleckom viacboji. Pravidlá súťaží v streleckom viacboji sú v jednotlivých sezónach upravované vykonávacími smernicami.

Strelecký trojboj

Strelecký trojboj je tradičná súťaž jednotlivcov pozostávajúca z dvoch technických disciplín v mierenej (presnej) streľbe z veľkokalibrových pištolí a veľkokalibrových revolverov kalibru 7,62 – .45 (11mm). Každá z disciplín pozostáva z troch streleckých položiek:

 • 2x 5 rán na terč 135-P (zelená, nekryte ležiaca figúra s kruhmi)
 • 2x 5 rán na terč 50/20 (medzinárodný pištoľový terč)
 • 2x 5 rán na dvojstredový terč D-1 (tzv. „papagáj“)

Pretekár sa môže zúčastniť oboch samostatných disciplín, ktoré sú vyhodnocované osobitne.

Súťaž pozostáva z viacerých kvalifikačných kôl a vyhodnocuje sa zo súčtov troch najvydarenejších súťažných výsledkov. Je zakončená Majstrovstvami Slovenska v streleckom trojboji. Pravidlá súťaží v streleckom trojboji sú v jednotlivých sezónach upravované vykonávacími smernicami.

Streľba zo Samonabíjacej zbrane vzor 58

Streľba, ako samostatná súťaž, bola do kalendára SZVvZ zaradená v roku 2013. Jedná sa o troj polohovú súťaž v streľbe z civilnej verzie (samonabíjacej) samopalu vzor 58, ktorý patril do základnej výzbroje vojaka československej armády od prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia a odtiaľ sa preniesol do výzbroje nástupníckych armád.

Strelecké stanovište je vo vzdialenosti 100 metrov od terča. Súťaží sa v dvoch samostatných disciplínach, ktoré sú vyhodnocované osobitne – disciplíny Štandard alebo Open. V disciplíne Štandard sa strieľa s pôvodnými otvorenými mieridlami a v disciplíne Open je možné pri streľbe použiť aj optické zameriavacie prístroje (kolimátory, ďalekohľady, dioptre). Pretekár sa môže zúčastniť počas preteku oboch disciplín, samozrejme so zodpovedajúcim vybavením.

Každá časť disciplíny pozostáva z troch súťažných 10 ranových položiek na terč 135-P (zelená, nekryte ležiaca figúra s kruhmi), ktoré musia byť vykonané v poradí:

 • streľba v polohe ležmo
 • streľba v polohe stojmo
 • streľba v polohe kľačmo

Výkon jednotlivých položiek je limitovaný časom.

Súťaž pozostáva z viacerých kvalifikačných kôl a vyhodnocuje sa zo súčtov troch najvydarenejších súťažných výsledkov. Je zakončená Majstrovstvami Slovenska v streľbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58. Pravidlá sú v jednotlivých sezónach upravované vykonávacími smernicami.

REPIKO

Najnovšia zo súťažných disciplín zaradených do kalendára SZVvZ. Vo svojom rodnom liste má, ako krajinu pôvodu, „uvedenú“ Českú republiku. Práve od našich českých susedov bola prevzatá a zaradená medzi oficiálne súťažné disciplíny po prvýkrát v roku 2016. Rok na to sa konal nultý ročník seriálu kvalifikačných pretekov, zakončený neoficiálnymi Majstrovstvami Slovenska.

REPIKO je atraktívna tímová súťažná disciplína, ktorá v sebe spája prvky dynamických a presnostných disciplín. Jej názov je skratkou troch slov, ktoré odkrývajú jej podstatu – REvolver, PIštoľ, KOlektív. Je to súťaž trojčlenných družstiev, v ktorej rozhoduje presnosť streľby na terč a rýchlosť streľby na kovové terče (poppre).

Popularita tejto súťaže spočíva najmä v tom, že sa jedná o tímovú súťaž, kde záleží na koordinácii a spolupráci medzi jednotlivými členmi tímu. Strieľa sa z veľkokalibrových pištolí (prípadne revolverov) kalibru 7,62 – .45 (11mm). Povinným vybavením pri tejto súťaži je ochrana zraku (voči odrazeným strelám) a samozrejme (podobne ako u ostatných súťaží) aj sluchu.

A rovnako ako pri predchádzajúcich súťažiach aj táto súťaž pozostáva z viacerých kvalifikačných kôl a vyhodnocuje sa zo súčtov troch najvydarenejších súťažných výsledkov. Je zakončená Majstrovstvami Slovenska v REPIKO. Pravidlá sú v jednotlivých sezónach upravované vykonávacími smernicami.

RPC-1

Súťaž RPC-1 je súťažou odvodenou z populárneho REPIKO pre jednotlivcov. Jej názov je skratkou prvých písmen jednotlivých divízií (Revolver, Pistol, Carbine). Pravidlá sú veľmi podobné pravidlám súťaže REPIKO. Rozdiel spočíva prakticky len v troch zásadných veciach: 1. jedná sa o súťaž jednotlivcov, 2. strieľa sa na terč a 10 gongov (v REPIKO je ich viac, plus sú tam aj poppery) a 3. je pridaná divízia pre karabíny pištoľového kalibru (PCC).

Súťaž sa vyhodnocuje v štyroch divíziách:

 • STP – streľba z pištolí
 • REV – streľba z revolverov
 • PCC – streľba z karabín pištoľového kalibru
 • CO – streľba z pištolí s optickými zameriavacími pomôckami

Strieľa sa z veľkokalibrových pištolí, revolverov a PCC pištoľového kalibru max. .45 (11mm). Povinným vybavením pri tejto súťaži (rovnako ako u všetkých dynamických streleckých disciplín) je ochrana zraku a sluchu.

V súčasnosti sa jedná o neoficiálnu súťaž Zväzu. Počnúc rokom 2022 sa počíta s organizovaním majstrovstiev Slovenska.

IDPA

Súťaže IDPA (skratka z angl. International Defensive Pistol Association) nie sú originálnymi súťažnými disciplínami SZVvZ. Jedná sa o medzinárodnú strelecko-športovú organizáciu organizujúcu súťaže v dynamickej streľbe krátkymi, alebo dlhými zbraňami pištoľových kalibrov. Hlavn‎ým princípom týchto sútaží je streľba zo skrytého nosenia simulujúca reálne scenáriá obranného použitia zbrane.

Pretekári sú rozdelení do kategórií ako napr. ‎ženy, seniori alebo vojak. Ďalej sú pretekári zaradení do jednotlivých divízií podľa zbrane, ktorou súťaž strieľajú. Raz ročne sa každ‎ý pretekár zúčastňuje klasifikátora, kde na základe tabuľkovo dosiahnutého času sa zadelí do v‎ýkonnostnej kategórie.

Terče sú v podobe siluety s 3 zásahovými zónami Alfa, Charlie a Delta s penalizáciou -0, -1 a -3 sekundy, ktoré sa načítajú k v‎ýslednému času tej-ktorej situácie. V situácii sa môžeme stretnúť aj s in‎ými druhmi kovových alebo reaktívnych terčov.

Situácia je buď štandardná, ktorej úlohou je základné preverenie streleck‎ých zručností. V takýchto situáciách sa strieľa slabou alebo silnou rukou, za pohybu alebo v ľahu. Druhou formou je situácia doplnená o scenár zo života, kde je popísan‎ý stav ako strelec postupuje resp. ako má riešiť situáciu v ktorej sa práve vyskytol. V tejto situácii sú rôzne kulisy a bariéry, ktoré zakr‎‎ývajú terče a sú viditeľné až po pristúpení k danému bodu streľby.

Divízie zbraní (výber):

 • SSP – Stock Service Pistol – zbrane plnej veľkosti ako je napr. Glock 17
 • CCP – Compact Carry pistol – zbrane kompaktnej veľkosti na nosenie ako napr. Glock 19 alebo CZ P10C
 • CDP – Custom Defensive Pistol – zbrane vyslovene v kalibri .45, divízia určená pre 1911
 • BUG – Back-Up Gun – tzv. záložná zbraň, jedná sa o subcompact pištoľ ako je napr Glock 42 alebo H11, v tejto divízii je najmenší povolen‎‎‎ý kalpber .380 AUTO
 • REV – Revolver – súťaží sa aj s revolvermi
 • PCC – Pistol Caliber Carbine – divízia pre dlhé zbrane na pištoľové strelivo ako napr. Stribog alebo CZ EVO 3

Pravidlá divízií jasne stanovujú možné povrchové, mechanické alebo iné úpravy.

Vybavenie pretekára:

 • vesta alebo in‎ý odev ktorý pri upažení zakrýva zbraň a zásobníky
 • pevne zovieracie púzdro umiestnené na boku strelca
 • nosiče zásobníkov prekrývajúce zásobník aspoň 5 cm
 • opasok prevlečen‎ý aspoň cez 2 putká
 • ochrana zraku a sluchu
 • 3 z‎ásobníky resp. 4 pre BUG divíziu

Súťa‎ž pozostáva z viacerých stanovíšť, pričom maximálny počet hodnotiacich rán nesmie presiahnúť 18. Streľba na kovové terče je možná až od vzdialenosti 9,15m. V situáciách sa vyskytujú aj neterče, ktoré sú pri zásaku penalizované. Súťaže sa riadia medzinárodnými pravidlami, ktoré v skrátenej podobe prijal Zväz ako novú smernicu.

Každ‎ý štát si organizuje svoje národné majstrovstvá. Od roku 2021 budú organizované práve pod záštitou SZVvZ. V roku 2020 sa po prv‎ý krát organizovali majstrovstvá Európy v Taliansku.