Členstvo

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len SZVvZ, alebo Zväz) je apolitické občianske združenie zamerané na vytváranie optimálnych podmienok pre záujemcov o športovo-branné a branno-technické aktivity na území Slovenskej republiky.

Inými slovami a zjednodušene povedané – je to združenie určené pre všetkých tých, ktorí majú záujem o branno-športovú streľbu, praktickú streľbu, prípadne majú vzťah k vojenskej histórii a bojovým športom.

Výhody členstva v SZVvZ

Na Slovensku je pomerne veľké množstvo – cca 150.000 držiteľov Zbrojných preukazov. Každý skúsený strelec však vie, že držba zbrane bez praktických skúseností a bezpečnostných návykov v oblasti manipulácie so zbraňou a streleckej prípravy je potenciálnou hrozbou pre samotného držiteľa zbrane a jeho okolie.

Členstvo v SZVvZ vytvára pre každého držiteľa zbrane so záujmom o streľbu optimálne možnosti k pravidelnému precvičovaniu a získavaniu potrebných bezpečnostných návykov pri manipulácii so zbraňou formou konfrontácie s inými držiteľmi zbraní v súťažných podmienkach.

Súťaže a súťažné disciplíny organizované pod záštitou SZVvZ sú koncipované práve tak, aby vytvárali atraktívne podmienky pre bezpečný a kvalitný nácvik streľby a manipulácie so zbraňami civilnými, resp. s civilnými verziami zbraní využívanými Ozbrojenými zložkami SR.

Vstupom do SZVvZ sa záujemca stáva súčasťou komunity ľudí s rovnakým záujmom. V tomto prostredí môže svoje hobby ďalej optimálne rozvíjať a venovať sa činnosti jemu blízkej pod dohľadom skúsených členov, ktorí mu radi poskytnú množstvo užitočných rád a tipov v oblasti zbraní a ich údržby, výberu vhodného streliva, prípadne jeho laborácie, v oblasti nácviku techniky streľby a mnoho ďalších.

Ako sa stať členom SZVvZ

Členstvo vo Zväze je dobrovoľné. Za člena môže byť prijatý ktorýkoľvek štátny občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý vyplní prihlášku a súhlasí s dodržiavaním stanov a poslaním SZVvZ.

Prihláška môže byť zaslaná, alebo podaná v ktoromkoľvek klube spadajúcom pod organizačnú štruktúru SZVvZ. Výber klubu je vecou osobnej voľby, na základe kritérií, ktoré najlepšie zohľadňujú predstavy člena o jeho pôsobnosti vo Zväze (lokalita, činnosť klubu, tréningové podmienky, atď.). O udelení členstva rozhoduje Rada klubu (ďalej len RK). Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý vydáva RK po úhrade prvého členského príspevku a klubového príspevku, pokiaľ sa na ňom členská schôdza klubu uzniesla.

K prihláške sa prikladajú 2 ks portrétovej fotografie o rozmeroch 3 x 3,5 cm a členský príspevok platný pre aktuálny kalendárny rok (pre rok 2022 je stanovená výška príspevku v hodnote 30 EUR na člena). Po podaní prihlášky vystaví poverený funkcionár Zväzu preukaz člena SZVvZ a týmto úkonom sa žiadateľ stáva regulárnym členom Zväzu.

Všetky aktivity Zväzu sú organizované na základe dobrovoľnej činnosti a ich financovanie je v zásadnej miere závislé od členských príspevkov, ktoré sú najvýznamnejším zdrojom príjmov Zväzu.

Členstvo v SZVvZ nie je podmienené:

  • vlastníctvom zbrojného preukazu či zbrane
  • statusom vojaka v zálohe OS SR
  • príslušnosťou k Ozbrojeným silám SR či k iným branno-bezpečnostným zložkám SR

Streleckých súťaží sa môže zúčastniť každý člen SZVvZ s vlastnou zbraňou alebo aj so zapožičanou zbraňou (v zmysle platnej legislatívy SR, propozícií súťaže a pokynov správcu strelnice).

Prihláška je zverejnená na oficiálnej internetovej stránke Zväzu – www.szvvz.sk.

Osobné údaje sú samozrejme spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinným od 25. 5. 2018 a v zmysle GDPR – európskeho nariadenia č. 2016/679.