Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 9 / SZVvZ – 2022 „Pravidlá REPIKO“
 1. Všeobecne
  1. REPIKO je strelecká súťaž tímov v streľbe z veľkokalibrových pištolí a revolvera na papierový a kovové terče.
  2. Súťaž prebieha v dvoch samostatných kategóriách:
   a) kategória klubová – CLUB
   b) kategória otvorená – OPEN
  3. Kvalifikačné preteky (ďalej len KP) a majstrovstvá SR (ďalej len M SR) v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolvera REPIKO organizuje a riadi Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len SZVvZ) v spolupráci s klubmi SZVvZ (ďalej len KVvZ v jednotnom aj množnom čísle).
  4. Hlavným poslaním týchto pretekov je vytvoriť rovnocenné podmienky pre zapojenie čo najväčšieho počtu členov SZVvZ do pravidelnej športovej činnosti a na základe dosiahnutých výsledkov nominovať výkonnostne najlepších na M SR, ako i do reprezentácie zväzu a SR.
  5. Všetky KP ako aj M SR sú organizované ako samostatné preteky.
  6. Súťaží REPIKO sa môžu zúčastniť aj nečlenovia zväzu za špeciálne stanovených podmienok definovaných vo vykonávacej smernici, prípadne v propozíciách k jednotlivým pretekom.
  7. Termíny konania jednotlivých KP a M SR s kontaktnými adresami ich usporiadateľov budú uvedené v prílohe č. 1 vykonávacej smernice vydanej v príslušnom roku.
  8. Za riadenie súťaží REPIKO a evidenciu výsledkov z KP a M SR zodpovedá Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK), zriadená ako odborná komisia spadajúca do kompetencií Ústrednej rady SZVvZ (ďalej len ÚR SZVvZ).
 2. Súťažný tím
  1. Súťažný tím v súťažiach REPIKO pozostáva z členov plniacich súťažné disciplíny.
   a) V kategórii CLUB sa súťažný tím skladá výlučne z členov rovnakého KVvZ.
   b) V kategórii OPEN sa súťažný tím skladá z členov rôznych KVvZ, z kombinácie členov a nečlenov SZVvZ, alebo výlučne len z nečlenov SZVvZ. Do tejto kategórie spadajú aj členovia SZVvZ, ktorí nemajú k termínu konania sa pretekov uhradené členské do SZVvZ.
  2. Základný trojčlenný tím sa nahlasuje na prvých KP.
  3. V priebehu sezóny je v rámci KP dovolené pribrať štvrtého člena tímu, ako náhradníka. V danej sezóne, ale nahlásený štvrtý člen už nesmie pretekať za iný tím.
  4. Maximálny počet členov tímu sú 4 (štyria) členovia.
  5. Počas KP a M SR, v jednotlivých kolách si môže tím zvoliť vždy inú zostavu strelcov z tímu.
 3. Podmienky účasti na kvalifikačných pretekoch
  1. KP sa môže zúčastniť každý, kto sa do pretekov prihlási v zmysle propozícií pre dané preteky a splní podmienky pre účasť uvedené v propozíciách (napríklad úhrada štartovného).
  2. Ak sa prihlásený tím nemôže z nejakého dôvodu konkrétnych pretekov zúčastniť, poverený zástupca tímu je povinný túto skutočnosť do času prezentácie oznámiť usporiadateľovi.
 4. Terče pre REPIKO
  1. Papierové terče
   V súťažiach REPIKO je možné použiť výlučne terče schválené pre súťaže SZVvZ. Ich použitie v súťažiach REPIKO sa spresní vo vykonávacej smernici pre KP streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
   Na jeden súťažný papierový terč sa strieľa 10 rán.
   Terč je osadený v ráme na pevnom podstavci s výškou stredu terča 1,4m (±0,1m) nad úrovňou streleckého stanovišťa.
  2. Kovové terče PEPPER POPPER a TOWER
   Sú vertikálne sklopné kovové terče tvaru a rozmerov definovaných v Prílohe č. 2 tejto smernice. Ich počet určí vykonávacia smernica pre KP streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
  3. Kovové terče GONG
   Sú padacie kovové terče rôzneho tvaru (obdĺžnik, štvorec, trojuholník, kruh, atď.) a iné kovové terče s celkovou plochou 300 cm2 ± 50 cm2 tvaru a rozmerov definovaných v Prílohe č. 3 tejto smernice. Ich počet určí vykonávacia smernica pre KP streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
  4. V rámci jedných KP pre prvé dve kolá určuje rozloženie kovových terčov hlavný rozhodca. Po druhom kole majú strelci právo zmeny rozloženia kovových terčov so zachovaním terčového poľa.
 5. Strelnica a strelecké stanovište
  1. Strelnica pre streľbu disciplín REPIKO musí spĺňať základné požiadavky a základné podmienky na prevádzku strelníc, stanovené STN 39 5050 (Strelnice pre ručné strelné zbrane) a týmito pravidlami.
  2. Uhol streľby musí byť stanovený tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti strelca a ďalších osôb vystrelenými alebo odrazenými strelami. V zmysle bodu 2.3.7.3 STN 39 5050 (Strelnice pre ručné strelné zbrane).
  3. Terčová zostava REPIKO je vymedzená priestorom maximálnej šírky 20 metrov a vzdialenosti 20 až 30 metrov od palebnej čiary s osou prechádzajúcou stredom streleckého stanovišťa strieľajúceho tímu, na ktorej je umiestnený papierový terč vo vzdialenosti 25 m od palebnej čiary. Kovové terče musia byť približne zrkadlovo rozmiestnené na ľavej a pravej strane streliska. Príklad riešenia streleckej situácie je uvedený v prílohe č. 1.
  4. Pre terčovú zostavu sa použije vždy stanovený počet kovových sklopných, kovových padacích terčov a papierového, ktoré určuje vykonávacia smernica pre KP REPIKO v danom roku. Terčová zostava musí v byť pre každé súťažné kolo daných pretekov pre všetky strieľajúce tímy rovnaká.
  5. Kovové padacie a sklápacie terče si členovia streleckého tímu zdvíhajú sami.
  6. Celková dĺžka stolovej zostavy na uloženie zbraní je v rozmedzí 3 – 4 m.
  7. Počas prípravy a výkonu disciplíny sa v strelisku môžu pohybovať výlučne traja členovia tímu a rozhodca, resp. rozhodcovia, ktorých miesto je na palebnej čiare, a v poradí nasledujúci tím, ktorého miesto je na prípravnej čiare. Ostatné osoby majú v tom čase vstup do streliska prísne zakázaný.
 6. Zbrane a strelivo pre REPIKO
  1. V rámci súťaží REPIKO je možné na streľbu použiť výlučne veľkokalibrové pištole a revolvery kalibru 7,62 až 11,43 mm, v osobnom vlastníctve, prípadne zapožičané od oprávneného držiteľa zbrane.
  2. Členovia tímu si majú právo zvoliť zbrane, ktoré použijú počas KP. Pre trojčlenný tím platí pravidlo, že pri výkone disciplíny môže použiť buď trikrát pištoľ, alebo dvakrát pištoľ a jedenkrát revolver. Toto zloženie musí byť dodržané počas celého súťažného dňa.
  3. Prebíjanie zbrane v priebehu disciplíny je povolené.
  4. Zbraň možno pri streľbe držať jednou alebo oboma rukami v stoji, v ľubovoľnej pozícii, bez opory pre zbraň, alebo jednotlivé časti tela.
  5. Zbrane sa na strelnici musia prenášať vybité, zaistené, bez zasunutých zásobníkov a v ochranných obaloch alebo puzdrách počas celej doby trvania KP s výnimkou plnenia disciplín.
  6. Ak v priebehu vykonávania disciplíny súťažiacemu spadne ktorákoľvek časť zbrane, výstroje alebo náboj mimo stola, je zakázané daný predmet zodvihnúť a použiť pre dokončenie disciplíny. Spadnutý predmet je možné zodvihnúť až po ukončení disciplíny a to na povel rozhodcu.
 7. Zakázané parametre, funkcionality, úpravy a činnosti
  1. Hlaveň zbrane dlhšia ako 153 milimetrov.
  2. Priamka mieridiel zbrane dlhšia ako 220 milimetrov.
  3. Mieridlá s ochranným krytom.
  4. Použitie akéhokoľvek druhu optiky na zbrani (kolimátor, diopter, alebo laserový zameriavač).
  5. Tlmiče hluku výstrelov a zameriavače zbraní skonštruované na princípe noktovízora.
  6. Použitie kompenzátora zdvihu zbrane, dodatočného závažia a úsťovej brzdy.
  7. Úprava pažby, či iné úpravy, ktoré by poskytovali oporu, alebo spevnenie, uzavretie ruky, alebo oporu mimo ruky.
  8. Použitie akýchkoľvek vlastnoručne vyrobených (necertifikovaných) doplnkov, úprav na zbraniach, či na zbraňovom vybavení a príslušenstve.
  9. Použitie nábojov priebojných, svietiacich, zápalných, s oceľovým jadrom a streliva typu Magnum.
  10. Nástrel.
  11. Nácvik streľby „nasucho“ počas prípravy.
  12. Pomocník, resp. korektor počas streľby.
 8. Technické vykonanie disciplíny
  1. Na plnenie disciplíny môže tím nasadiť vždy maximálne 3 (troch) členov.
  2. Disciplína sa skladá z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich častí:
   a) Presun (beh, chôdza) bez zbrane na trati dĺžky 2 až 5 m bez prekážok. Dĺžku trate určí usporiadateľ pretekov.
   b) Streľba z pištolí a príp. revolvera na papierový terč v počte 10 rán na vzdialenosť 25 metrov a neobmedzený počet rán na 30 kovových terčov rozmiestnených vo vzdialenosti od 20 do 30 metrov.
 9. Podmienky streľby
  1. Tím si pred plnením disciplíny napáskuje mimo streliska zásobníky v ľubovoľnom počte.
  2. Po štarte sa tím presunie behom, alebo chôdzou zo štartovacej čiary na palebnú čiaru.
  3. Strieľa sa z palebnej čiary. Akákoľvek časť tela pred hlavňou pištole znamená diskvalifikáciu pretekára.
  4. Tím má právo zvoliť si taktiku a poradie cieľov, na ktoré bude strieľať.
  5. Ak je výsledok streľby nepochybne ovplyvnený kvôli nepredvídateľným okolnostiam, alebo zásahom „vyššej moci“ (vis major), tím streľbu opakuje za rovnakých súťažných podmienok.
  6. Každý pretekár musí mať z bezpečnostných dôvodov počas celej doby pobytu na strelisku povinnú ochranu zraku.
  7. Ak niektorý člen tímu poruší bezpečnostné opatrenia, bude napomenutý a pri opakovanom porušení bezpečnosti bude celý tím diskvalifikovaný z daných pretekov.
  8. Ak niektorý člen tímu závažne poruší bezpečnostné opatrenia, bude jeho tím automaticky diskvalifikovaný.
  9. Ak sa členovia tímu do dvoch minút od výzvy rozhodcu nedostavia na svoje stanovište, strácajú možnosť plniť disciplínu a tím dostane hodnotenie 0.
  10. V prípade nezavineného predčasného ukončenia súťaže jedným z členov tímu, môžu zostávajúci členovia, aj v prípade, že nemajú náhradníka, pokračovať v súťaži v tom danom dni.
 10. Príprava a začatie plnenia disciplíny
  1. Tím sa na povel rozhodcu presunie zo štartovacej čiary na palebnú čiaru a odloží si na stoloch streliska zbrane v ochranných obaloch a napáskované zásobníky. V prípade, pokiaľ má strelec zbraň uloženú v puzdre na opasku, zbraň ponecháva v puzdre až do momentu, kým nie je zahlásený povel „PRÍPRAVA“.
  2. Potom členovia tímu zodvihnú kovové sklápacie terče a gongy postavia na pripravené podložky tak, aby sa obe plochy (gong a podložka) čo najviac prekrývali.
  3. Následne, na povel rozhodcu „PRÍPRAVA“, začína príprava, ktorá trvá 2 minúty. Súťažiaci na palebnej čiare si pripravia napáskované zásobníky a zbrane bez nábojov so spusteným bicím mechanizmom tak, aby zbrane boli položené najväčšou plochou na podložke. Súčasne v poradí nasledujúci tím nastúpi na prípravnú čiaru.
   a) Súťažiaci strieľajúci z pištole si pripravia zvlášť zbraň a zvlášť napáskované zásobníky. Pištoľ musí mať záver v prednej polohe a spustené kladivo.
   b) Ak súťažiaci použije revolver, pripraví si zbraň s vyklopeným valcom s vloženými nábojmi a spusteným kladivkom. Pri prebíjaní revolveru je povinné použiť rýchlonabíjače.
  4. Po ukončení prípravy tím nastúpi na štartovaciu čiaru. Na zvukový signál timer-u, ktorému predchádza povel rozhodcu „POZOR“, začína plniť disciplínu (od povelu „Pozor“ do 3 sekúnd zaznie signál timer-u).
  5. V prípade, že tím nie je po uplynutí prípravného času pripravený k štartu, dostane o pätnásť sekúnd viac času. Po uplynutí tohto času, ak nie je tím pripravený bez vážneho dôvodu, rozhodca odštartuje plnenie disciplíny.
 11. Streľba
  1. Po štarte a prekonaní trate zaujme každý člen tímu vopred zvolené miesto na palebnej čiare. Bez ďalšieho povelu rozhodcu uchopia zbrane, nabijú a jednotlivými ranami pália na terče. Poradie zostrelenia terčov nie je určené.
  2. V prípade samovoľného spadnutia kovového terča (terčov) pred vystrelením prvej súťažnej rany (napr. z dôvodu vetra, alebo zlého nastavenia terča), rozhodca zastaví plnenie disciplíny povelom „STOP“, nasledovaným povelom „ZBRANE VYBIŤ A ODLOŽIŤ“ a pošle súťažiacich postaviť spadnuté terče. Po postavení terčov pošle členov tímu späť na štartovnú čiaru, zopakuje prípravu a znovu odštartuje plnenie disciplíny.
  3. V prípade samovoľného spadnutia kovového terča (terčov) po vystrelení prvej súťažnej rany, sa spadnuté terče započítavajú do súťaže ako zostrelené.
  4. Podmienkou ukončenia disciplíny je padnutie všetkých kovových terčov. Čas sa zastavuje posledným výstrelom tímu vykonávajúceho streleckú disciplínu.
  5. Po ukončení disciplíny pretekári držia zbraň v smere streľby a na povel rozhodcu vyberú zásobník, vybijú zbraň (náboj z komory). Po kontrole zbraní rozhodcom odložia zbraň do ochranného puzdra a zástupca tímu skontroluje dosiahnutý čas.
  6. K terču po splnení disciplíny môže pristúpiť iba rozhodca, ktorý vyhodnotí počet vstrelov dosiahnutých v papierovom terči. Zástupca tímu čaká v blízkosti terča, minimálne vo vzdialenosti 1m (vymedzenej terčovou čiarou), na výzvu rozhodcu, aby podpisom potvrdil správnosť údajov (počet vstrelov a dosiahnutý čas) na terči. Následne terč vymení poverený obslužný personál pretekov.
 12. Počet nábojov
  1. Pri súťaži REPIKO je počet nábojov na splnenie disciplíny neobmedzený.
 13. Čas na streľbu
  1. Doba trvania plnenia disciplíny nie je stanovená. Čas sa meria timer-om od štartu do posledného výstrelu tímu s presnosťou minimálne na 0,01 sekundy.
 14. Závady
  1. Pri kolektívnej streľbe sa žiadne závady na zbraniach ani strelive neuznávajú a ich dôsledky nesie v plnej miere súťažiaci resp. celý tím.
 15. Činnosť rozhodcu
  1. Vyzýva tímy k nástupu na strelecké stanovištia a prípravnú čiaru.
  2. Umožní tímu zodvihnutie a postavenie kovových terčov a gongov.
  3. Na povel rozhodcu si tím pripraví zbrane a strelivo na palebnej čiare.
  4. Po ukončení prípravy, na povel, zaujme tím miesto na štartovacej čiare.
  5. Dá povel na začatie plnenia disciplíny timer-om.
  6. Kontroluje zostrelenie všetkých kovových terčov a hlási dosiahnutý čas timer-om.
  7. Po skončení plnenia disciplíny kontroluje zbrane a vyhodnotí počet vstrelov dosiahnutých v papierovom terči, ktorý zástupca tímu parafuje svojím podpisom.
 16. Povelová technika (vrátane anglických ekvivalentov)
  1. Prípravná fáza
   1. „Tím 1 na štart! Pripraví sa tím 2!“ / „Team 1 to start! Next team 2!“
   2. „Príprava!“ / „Make ready!“
  2. Štart a plnenie disciplíny
   1. „Pripravení?“ / „Are you ready?“
   2. „Pozor!“ / „Standby! “
  3. Predčasné prerušenie plnenia disciplíny
   1. „Stop!“ / „Stop!“
   2. „Zbrane vybiť a odložiť!“ / „Unload and make safe!“
  4. Regulárne ukončenie plnenia disciplíny
   1. „Ak si skončil vybi zbraň!“ / „If finished, unload!“
   2. „Kontrola zbraní!“ / „Show clear!“
   Po ukončení individuálnej kontroly: „Rana istoty!“ / „Pull the trigger!“
   3. „Zbrane do puzdra odložiť!“ / „Holster!“
   4. „K terčom!“ / „Check the target!“
 17. Hodnotenie REPIKO
  1. Na papierovom terči sa hodnotí desať zásahov – vstrelov, vrátane vstrelov s nulovou hodnotou.
  2. V prípade väčšieho počtu vstrelov v terči prevyšujúceho povolený limit uvedený v bode 4.1., odsek b):
   a) odpočítajú sa zásahy s najvyššou bodovou hodnotou v počte prevyšujúcom povolený limit,
   b) za každý zásah nad povolený limit sa tímu odpočítajú dva body od výsledku dosiahnutého v danom súťažnom kole.
  3. Pre určenie hodnoty sporných zásahov sa použije optický kaliber podľa kalibru použitej zbrane.
  4. Kovovým terčom sa bodová hodnota nestanovuje. Podmienkou hodnotenia je zostrelenie všetkých kovových terčov.
  5. Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu:
   H = z – t
   H = celkový výsledok.
   z = celkový počet bodov v papierovom terči.
   t = dosiahnutý čas plnenia disciplíny v stotinách sekundy.
  6. Kvalifikačné preteky daného dňa pozostávajú z plnenia štyroch súťažných kôl danej disciplíny, z ktorých sa do celkového hodnotenia zarátava súčet troch najlepších výsledkov.
  7. Pri rovnosti celkového výsledku rozhoduje:
   a) väčší počet bodov v papierových terčoch,
   b) rozstrel.
  8. Za zostrelený sklápací kovový terč sa považuje ten, ktorý je vo vodorovnej polohe. Za zostrelený padací kovový terč sa považuje ten, ktorý sa akoukoľvek svojou časťou dotýka zeme, prípadne leží vo vodorovnej polohe na podstavci.
  9. Hodnotenie nula sa uvedie pri splnení disciplíny, v ktorej bol dosiahnutý záporný výsledok, výsledok rovný nule, alebo zostane minimálne jeden nezostrelený kovový terč.
 18. Podmienky nominácie na M SR
  1. Na M SR bude nominovaných 18 tímov na základe súčtu troch najlepších výsledkov KP REPIKO. Z toho 10 tímov v klubovej kategórii CLUB a 8 tímov v otvorenej kategórii OPEN.
  2. V prípade, že sa v niektorej z kategórií zúčastní v KP počas sezóny sumárne menší počet súťažiacich tímov ako je kvalifikačný limit uvedený v bode 18.1., nominačná listina sa doplní o tímy z druhej kategórie tak, aby bol zachovaný celkový počet nominovaných tímov 18.
 19. Plnenie disciplín na KP a M SR
  1. Súťaž Majstrovstvá SR v streľbe z veľkokalibrových pištolí a revolverov REPIKO prebieha štvorkolovo.
  2. Majstrom Slovenska v danej kategórii sa stáva tím so súčtom troch najlepších výsledkov zo štyroch kôl daného súťažného dňa.
 20. Systém súťaží
  1. Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý kalendárny rok upravený vo vykonávacej smernici, vydávanej ÚR SZVvZ.
 21. Pravidlá bezpečnosti
  1. Použitie ochrany zraku je na súťažiach REPIKO povinné pre všetkých súťažiacich a rozhodcoch na palebnej čiare. Ostatným bude pred začatím pretekov odporučené ich použitie z dôvodu vlastnej bezpečnosti. Prípadne bude na strelnici viditeľne umiestnené upozornenie s odporúčaním použitia ochranných okuliarov pre všetkých zúčastnených. Ochrana sluchu je doporučená, ale nie je povinná.
  2. Zodpovednosť za bezpečné a funkčné ochranné prostriedky je na každom súťažiacom a divákovi.
  3. Pokiaľ počas priebehu vykonávania disciplíny dôjde k uvoľneniu, alebo k strate niektorej z vyššie uvedených povinných ochranných pomôcok, rozhodca je povinný okamžite zastaviť súťažiaci tím vo výkone disciplíny a umožniť mu, po odstránení problému, vykonať disciplínu opakovane.
  4. Technický orgán usporiadateľa súťaže má právo na kontrolu bezpečnosti používaného streliva kedykoľvek počas pretekov.
 22. Bezpečná zóna
  1. Bezpečné zóny musia byť zriadené na všetkých súťažiach REPIKO s vhodným umiestnením a v počte adekvátnom očakávanému počtu súťažiacich.
  2. Bezpečná zóna musí byť jasne označená, so zreteľne vymedzenými hranicami a musí obsahovať vyznačenie bezpečného smeru.
  3. Bezpečná zóna je priestor, kde je možné kedykoľvek manipulovať s výhradne vybitými zbraňami. Táto zóna sa používa na vybaľovanie a ukladanie zbraní z/do prepravného puzdra, sušenie, či úpravy vybavenia. Ďalej na prehliadky, rozborku, čistenie a opravy zbraní, prázdnych zásobníkov, alebo súvisiaceho vybavenia.
  4. Ústie hlavne, pri manipulácii so zbraňou, musí vždy smerovať do vyznačeného bezpečného priestoru.
  5. Akákoľvek manipulácia so strelivom, zásobníkmi, ktoré nie sú prázdne, nábojnicami, cvičnými nábojmi na simuláciu, alebo s nabitou zbraňou je v bezpečných zónach zakázaná.
  6. Nácvik prebíjania v priestore bezpečnej zóny nie je povolený. Prázdny zásobník môže byť vložený do zbrane na otestovanie správnej funkcie zbrane, alebo na spustenie kohúta u zbraní s prerušovačom spúšte, ale nácvik prebíjania je zakázaný.
  7. Bezpečná zóna môže byť tiež použitá, v doprovode rozhodcu, k vyriešeniu závady na zbrani so zaseknutým ostrým nábojom.
  8. Porušenie akéhokoľvek z vyššie uvedených pravidiel znamená diskvalifikáciu zo súťaže.
 23. Tresty
  1. Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú ukladané podľa článku 4 Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží SZVvZ Smernice číslo 3/SZVvZ – 2019.
 24. Záverečné ustanovenie
  1. Pôvodná smernica prestáva platiť dňom schválenia tejto revidovanej smernice. Revidovaná Smernica číslo 9/SZVvZ – 2022 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 2. apríla 2022 a nadobúda účinnosť dňom 3. apríla 2022

Ing. Michal Kvanta, v.r.
Prezident SZVvZ