AKTUÁLNE

Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 9 / SZVvZ – 2020 „Pravidlá REPIKO“
 1. Všeobecne
  1. REPIKO je športová strelecká súťaž trojčlenných družstiev v streľbe z veľkokalibrových pištolí a revolveru na papierový a kovové terče.
  2. Súťaží REPIKO sa môžu zúčastniť za špeciálne stanovených podmienok aj nečlenovia zväzu.
 2. Strelnica strelecké stanovište
  1. Strelnica pre streľbu disciplín z veľkokalibrových pištolí a revolveru (ďalej len „REPIKO“) musí spĺňať základné požiadavky a základné podmienky na prevádzku strelníc, stanovené STN 395050 Strelnice pre ručné strelné zbrane a týmito pravidlami.
  2. Terčová zostava REPIKO je vymedzená priestorom maximálnej šírky 20 metrov a vzdialenosti 20 až 30 metrov od palebnej čiary s osou prechádzajúcou stredom streleckého stanovišťa strieľajúceho subjektu, na ktorej je umiestnený papierový terč vo vzdialenosti 25 m od palebnej čiary. Kovové terče musia byť približne zrkadlovo rozmiestnené na ľavej a pravej strane streliska.
  3. Pre terčovú zostavu sa použije vždy stanovený počet kovových padacích terčov a papierového, ktoré určuje vykonávacia smernica pre KP kolektívnej streľby z veľkokalibrovej pištole a revolveru v danom roku. Terčová zostava musí byť pre jedno plnenie disciplíny a pre všetky strieľajúce subjekty rovnaká.
  4. Pre kategóriu REPIKO sa hodnota kovových terčov nestanovuje.
  5. Kovové padacie a sklápacie terče si členovia streleckého družstva zdvíhajú sami.
  6. Stoly na uloženie zbraní – dĺžka stolov (lavíc) max. 4 m, min. 3 m.
  7. Fajčenie na strelnici a v priestore pre divákov, ak je tento priestor stavebnou súčasťou strelnice, je zakázané.
 3. Súťažné disciplíny
  1. REPIKO je kolektívna akčná streľba ostrým strelivom z veľkokalibrových pištolí a revolveru.
  2. Kategória ŠTANDARD – vyhodnocujú sa trojčlenné klubové družstvá. Klubovým družstvom sa rozumie družstvo, ktorého všetci členovia majú príslušnosť k jednému a tomu istému klubu vojakov v zálohe.
  3. Kategória OPEN – vyhodnocujú sa všetky prihlásené družstvá.
 4. Terče pre REPIKO
  1. Papierový terč sa určí vo vykonávacej smernici pre KP medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
  2. Do jedného súťažného papierového terča sa strieľa 10 vstrelov.
  3. Kovové terče PEPPER POPPER
   Počet a tvar určí vykonávacia smernica pre KP pravidiel medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku, viď Príloha č. 2.
  4. Kovové terče TOWER
   Počet a tvar určí vykonávacia smernica pre KP pravidiel medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku, viď Príloha č. 2.
  5. Kovové terče GONG (rôzne tvary obdĺžnik, štvorec, trojuholník, kruh, atď.) a iný kovovýterč, ktorý má celkovú plochu 300 ± 50 cm2. Počet a tvar určí vykonávacia smernica pre KP pravidiel medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku, viď Príloha č. 3.
  6. V rámci jedných KP pre prvé dve kolá určuje rozloženie kovových terčov hlavný rozhodca. Ďalšie dve kolá majú strelciprávo zmeny rozloženia kovových terčov so zachovaním terčového poľa.
  7. Nákres streliska viď Príloha č. 1 – príklad.
 5. Zbrane a strelivo pre REPIKO
  1. Na kolektívnu streľbu sa môžu použiť veľkokalibrové pištole a revolvery vlastné, alebo požičané od oprávneného držiteľa zbrane od kalibru 7,62 do 11,43 mm.
  2. Členovia družstva si majú právo zvoliť zbrane, ktoré použijú pre danú disciplínu. Tieto zbrane použijú v priebehu celého zápolenia v danom súťažnom dni. Musí sa jednať o bezpečné zbrane, ktoré pred súťažou skontroluje technický orgán usporiadateľa súťaže. Pre trojčlenné družstvo platí pravidlo, že pri výkone disciplíny môže použiť buď tri krát pištoľ, alebo dva krát pištoľ a jeden krát revolver.
  3. Prebíjanie zbrane v priebehu disciplíny je povolené, nie páskovanie.
  4. Zbraň možno pri streľbe držať jednou rukou, alebo oboma rukami v stoji, v ľubovoľnej pozícii, bez opory pre zbraň, alebo jednotlivé časti tela.
  5. Zbrane sa na strelnici musia prenášať vybité, zaistené, bez zasunutých zásobníkov a v ochranných puzdrách počas celej doby s výnimkou plnenia disciplín.
  6. Ak v priebehu vykonávania disciplíny pretekárovi spadne ktorákoľvek časť zbrane prípadne náboj mimo stola, je zakázané danú časť použiť pre dokončenie disciplíny.
 6. Pre REPIKO nie je dovolené
  1. Hlaveň zbrane dlhšia ako 153 milimetrov.
  2. Priamka mieridiel zbrane dlhšia ako 220 milimetrov.
  3. Mieridlá s ochranným krytom.
  4. Žiadny druh optiky na zbrani (žiadny kolimátor, diopter, alebo laserový zameriavač).
  5. Tlmič hluku výstrelu, zariadenie na osvetlenie terča a zameriavače zbraní skonštruované na princípe noktovízora.
  6. Použitie kompenzátora zdvihu zbrane a úsťovej brzdy.
  7. Úprava pažby, či iné úpravy, ktoré by poskytovali oporu, alebo spevnenie, uzavretie ruky, alebo oporu mimo ruky.
  8. Používať pri streľbe náboje priebojné, svietiace, zápalné, s oceľovým jadrom.
  9. Nástrel nie je dovolený.
  10. Počas prípravy je zakázaný nácvik streľby „na sucho“
  11. Technický orgán usporiadateľa súťaže má právo na kontrolu bezpečnosti používaného streliva kedykoľvek počas pretekov.
 7. Technické vykonanie disciplíny
  1. Disciplína sa skladá z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich častí:
   a) beh bez zbrane na trati 2 m max. 5 m bez prekážok. Vzdialenosť štartovacej čiary od palebnej čiary určí vykonávacia smernica pre KP pravidiel medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
   b) streľba z pištolí a príp. revolvera na papierový terč 10 rán, vzdialenosť 25 m a na 30 kovových terčov rozmiestnených vo vzdialenosti od 20 m do 30 metrov. Počet a tvar určí vykonávacia smernica pre KP pravidiel medzinárodnej kolektívnej streľby z veľkokalibrových pištolí a revolveru v danom roku.
 8. Podmienky streľby
  1. Družstvo prekonáva bežeckú dráhu od štartovacej po palebnú čiaru v dĺžke 2 m, max. 5 m.
  2. Strieľa sa z palebnej čiary jednou, alebo oboma rukami v polohe stoj, bez použitia akejkoľvek opory pre zbraň, alebo jednotlivé časti tela. Akákoľvek časť tela pred hlavňou pištole znamená diskvalifikáciu pretekára.
  3. Družstvo má právo zvoliť si taktiku a poradie cieľov, na ktoré bude strieľať.
  4. Ak je výsledok streľby nepochybne ovplyvnený kvôli nepredvídateľným okolnostiam, alebo vplyvom, družstvo streľbu opakuje za rovnakých súťažných podmienok.
  5. Každý pretekár musí mať z bezpečnostných dôvodov počas celej doby pobytu na strelisku povinnú ochranu zraku.
  6. Ak niektoré družstvo poruší bezpečnostné opatrenia, bude napomenuté a pri opakovanom porušení bezpečnosti diskvalifikované.
  7. Ak niektoré družstvo závažne poruší bezpečnostné opatrenia, bude automaticky diskvalifikované.
  8. Ak sa družstvo do dvoch minút od výzvy rozhodcu nedostaví na svoje stanovište, stráca možnosť plniť disciplínu a dostane hodnotenie 0.
 9. Začatie a plnenie disciplíny
  1. Družstvo si pred plnením disciplíny napáskuje zásobníky v ľubovoľnom počte mimo streliska.
  2. Družstvo si na výzvu rozhodcu položí na stoly na strelisku zbrane v ochranných obaloch a napáskované zásobníky. Potom zodvihne kovové sklápacie terče a gongy postaví na pripravené podložky tak, aby sa obe plochy (gong a podložka) čo najviac prekrývali.
  3. Následne si na povel rozhodcu „PRÍPRAVA“, ktorá trvá 2 minúty, súťažiaci na palebnej čiare pripravia napáskované zásobníky a zbrane bez nábojov so spusteným bicím mechanizmom tak, aby zbrane boli položené najväčšou plochou na podložke.
  4. Ak súťažiaci strieľajú z pištole, pripravia si zvlášť zbraň a zvlášť napáskované zásobníky. Pištoľ musí mať záver v prednej polohe a spustené kladivo.
  5. Ak súťažiaci použije revolver, pripraví si zbraň s vyklopeným valcom s vloženými nábojmi a spusteným kladivkom. Pri prebíjaní revolveru je povinné použiť rýchlo nabíjače.
  6. Družstvo nastúpi na štartovaciu čiaru, ktorá je od palebnej čiary vzdialená dva až päť metrov. Pre súťaže v danom roku vzdialenosť bude stanovená v medzinárodnej vykonávacej smernici. Na zvukový signál timeru – ktorému predchádza povel rozhodcu „POZOR“ začína plniť disciplínu (od povelu „Pozor“ do 3 sekúnd zaznie signál timeru).
  7. V prípade, že družstvo nie je po uplynutí prípravného času pripravené k štartu, dostane o pätnásť sekúnd (15) viac času. Po uplynutí tohto času, ak nie je družstvo pripravené bez vážneho dôvodu, rozhodca odštartuje plnenie disciplíny.
 10. Streľba
  1. Po prekonaní bežeckej dráhy zaujme družstvo určené miesto na palebnej čiare. Bez povelu rozhodcu uchopia zbrane, nabijú a jednotlivými ranami pália na terče. Poradie zostrelenia terčov nie je určené.
  2. V prípade spadnutia kovového terča (terčov) pred vystrelením prvej súťažnej rany, rozhodca zastaví pretekárov povelom „STOP“.
  3. V prípade spadnutia kovového terča (terčov) po vystrelení prvej súťažnej rany pretekárov sa spadnuté terče započítavajú do súťaže ako zostrelené.
  4. Podmienkouukončenia disciplíny je padnutie všetkých kovových terčov, čas sa zastavuje posledným výstrelom družstva vykonávajúceho streleckú disciplínu.
  5. Po ukončení disciplíny pretekári držia zbraň v smere streľby a na povel rozhodcu vyberú zásobník, vybijú zbraň (náboj z komory). Po kontrole zbraní rozhodcom odložia zbraň do ochranného puzdra a zástupca družstva skontroluje dosiahnutý čas. Pretekári spolu s rozhodcom následne skontrolujú počet vstrelených rán v papierovom terči a zástupca družstva potvrdí správnosť údajov svojím podpisom na terči.
 11. Počet nábojov
  1. Pri REPIKO je počet nábojov na splnenie disciplíny neobmedzený.
 12. Čas na streľbu
  1. Doba trvania jedného plnenia disciplíny nie je stanovená. Čas sa meria timerom od štartu do posledného výstrelu družstva s presnosťou minimálne na 0,01 sekundy.
 13. Závady
  1. Pri kolektívnej streľbe sa žiadne závady na zbraniach ani strelive neuznávajú a ich dôsledky nesie v plnej miere súťažiaci resp. družstvo.
 14. Činnosť rozhodcu
  1. Vyzve družstvo k nástupu na strelecké stanovištia.
  2. Umožní družstvu zodvihnutie a postavenie kovových terčov a gongov.
  3. Na povel rozhodcu si družstvo pripraví zbrane a strelivo na palebnej čiare.
  4. Po ukončení prípravy, na povel, zaujme družstvo miesto na štartovacej čiare.
  5. Dá povel na začatie plnenia disciplíny timerom.
  6. Kontroluje zostrelenie všetkých kovových terčov a hlási dosiahnutý čas timerom.
  7. Po skončení plnenia disciplíny kontroluje zbrane a vyhodnotí počet vstrelov dosiahnutých v papierovom terči, ktorý veliteľ družstva parafuje svojím podpisom.
 15. Hodnotenie REPIKO
  1. Na papierovom terči sa hodnotí desať zásahov – vstrelov, vrátane vstrelov s nulovou hodnotou.
  2. Za každý vstrel navyše sa odráta najvyššia hodnota vstrelu a mínus dva body z danej položky. (Pokiaľ súťažiaci má v papierovom terči viac vstrelov, odráta sa mu ďalšia najvyššia hodnota a ďalšie mínus dva body, atď.).
  3. Kovovým terčom sa bodová hodnota nestanovuje. Podmienkou hodnotenia je zostrelenie všetkých kovových terčov.
  4. Hodnotenie dosiahnutého výsledku pretekárom sa vypočíta podľa vzťahu:
   H = z – t
   H = celkový výsledok
   z = celkový počet bodov v papierovom terči
   t = dosiahnutý čas plnenia disciplíny v stotinách sekundy.
  5. Kvalifikačné preteky daného dňa pozostávajú z plnenia štyroch súťažných kôl danej disciplíny,z ktorých sa do celkového hodnotenia zarátava súčet 3 najlepších výsledkov.
  6. Pri rovnosti celkového výsledku rozhoduje:
   a) väčší počet bodov v papierovom terči,
   b) rozstrel.
  7. Za zostrelený sklápací kovový terč sa považuje ten, ktorý je vo vodorovnej polohe. Za zostrelený padací kovový terč (gong) sa považuje ten, ktorý je vo vodorovnej polohe celou najväčšou plochou.
  8. Hodnotenie nula sa uvedie pri splnení disciplíny, v ktorej bol dosiahnutý záporný výsledok, alebo výsledok rovný nule.
 16. Systém súťaží
  1. Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý kalendárny rok konkretizovaný v medzinárodnej vykonávacej smernici, ktorú vydáva ÚR SZVvZ.
 17. Bezpečnosť
  1. Súťažiaci sú povinní používať ochranné okuliare a ostatným bude pred začatím pretekov odporučené ich použitie z dôvodu vlastnej bezpečnosti. Prípadne bude na strelnici viditeľne umiestnené upozornenie s odporúčaním použitia ochranných okuliarov pre všetkých.
 18. Tresty
  1. Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú ukladané podľa článku 4 Všeobecných pravidiel športovo – streleckých súťaží SZVvZ Smernica č. 3/SZVvZ – 2019.
 19. Záverečné ustanovenie
  1. Revidovaná Smernica č. 9/SZVvZ – 2020 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 10. 7. 2020 a nadobúda účinnosť dňom 11. 7. 2020.

Ing. Michal Kvanta, v.r.
Prezident SZVvZ