Stanovy Zväzu

STANOVY
Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít

HLAVA I

Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Názov: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len „Zväz“).
 2. Sídlo Zväzu: Hradská 79, 821 07 Bratislava 214.
 3. Zväz je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov a svojich vnútorných predpisov.
 4. Zväz je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením vojakov v zálohe a iných osôb, ktoré na základe apolitičnosti, dobrovoľnosti a rovnoprávnosti umožňuje uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, mládeže a iných záujemcov o športovo-branné a branno-technické aktivity na území Slovenskej republiky v súlade s cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu.
 5. Zväz sa môže stať členom iných právnických osôb.

HLAVA II

Článok 2
Cieľ, poslanie, predmet a úlohy činnosti Zväzu
 1. Cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu je vytvárať podľa jeho možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblastiach športovo-branných a branno-technických aktivít tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju ich:
  1. teoretických poznatkov o histórii a aktuálnom stave a úrovni brannej politiky a vojenskej techniky so zameraním na takticko-technické vlastnosti a možnosti jej praktického uplatnenia;
  2. telesného a duševného zdravia a zdatnosti;
  3. pohybových a telesných zručností a schopností;
  4. formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami;
  5. spoločensky vhodného využívania voľného času účastníkov týchto aktivít – detí, mládeže a dospelých.
 2. Zväz zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom.
 3. Svojim členom Zväz poskytuje v rámci svojich podmienok a možností služby, poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 4. Zväz na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti za zameriava najmä na plnenie týchto úloh:
  1. rozvoj spolupráce s verejnou správou, ozbrojenými silami a občianskymi združeniami a inými subjektami, ako aj zahraničnými organizáciami obdobného charakteru;
  2. organizácia a budovanie všestrannej osvety a propagácie o zameraní a výsledkoch svojej činnosti prispievaním článkami do novín a časopisov, prípadne vydávaním informačných dokumentov a periodík s brannou a zväzovou tematikou;
  3. rozvoj športovo-branných aktivít obyvateľstva a mládeže a uspokojovanie športových záujmov svojich členov;
  4. organizáciu športovo-branných, branno-technických podujatí pre svojich členov, mládež a ostatnú verejnosť, výkonnostné streľby z malokalibrových a veľkokalibrových zbraní;
  5. poskytovanie organizačných, administratívnych, ekonomických a iných služieb členom zväzu za účelom zabezpečenia ich aktivít v rámci svojich reálnych podmienok a možností;
  6. poskytovanie príspevkov a podpory členom zväzu za účelom zabezpečenia ich športovo-branných a branno-technických aktivít;
  7. organizácia vzdelávacích a výchovných podujatí (školenia, kurzy, semináre a pod.);
  8. podieľanie sa podľa spoločenských požiadaviek na brannej výchove obyvateľstva a mládeže;
  9. vytvára záujmovo-odborné a študijné skupiny na štúdium a popularizáciu vojenskej histórie, branno-spoločenských a vlasteneckých tradícií štátu a vojenstva na Slovensku a vo svete;
  10. špecifikuje podmienky pre získanie a udelenie výkonnostných tried, potvrdzuje výkonnostné triedy a vydáva potvrdenie streleckej organizácie k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľovi, ktorý je platným členom Zväzu, ak žiada o vydanie (predĺženie) platnosti zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely;
  11. udeľuje výkonnostné triedy v zavedených súťažných disciplínach;
  12. spravuje vlastný majetok, majetok vo výpožičke a v nájme;
  13. sústreďuje finančné prostriedky a zabezpečuje systém rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na spoločné financovanie členov Zväzu a predmetu ich činnosti formou kriteriálnych príspevkov;
  14. koordinuje činnosť združených subjektov a spolupracuje pri tvorbe plánov Zväzu;
  15. vykonáva podnikateľskú činnosť a vstupuje do obchodných vzťahov za účelom podpory cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu a jeho členov.