Súbor vo formáte PDFStanovy Slovenského zväzu vojakov v zálohe / reedícia zo dňa 05. 03. 2022

HLAVA I

Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Názov: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len „Zväz“ alebo „SZVvZ“).
 2. Sídlo Zväzu: Hradská 79, 821 07 Bratislava.
 3. Zväz je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, podľa týchto stanov a svojich vnútorných predpisov.
 4. Zväz je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením vojakov v zálohe a iných osôb, ktoré na základe apolitičnosti, dobrovoľnosti a rovnoprávnosti umožňuje uspokojovať záujmy a potreby svojich členov, mládeže a iných záujemcov o športovo-branné a branno-technické aktivity na území Slovenskej republiky v súlade s cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu.
 5. Zväz sa môže stať členom iných právnických osôb.
 6. Zväz je otvoreným združením pre všetkých sympatizantov zväzu, ktorý sa zaviažu dodržiavať stanovy zväzu a zákony SR.

HLAVA II

Článok 2
Cieľ, poslanie, predmet a úlohy činnosti Zväzu
 1. Cieľom, poslaním a predmetom činnosti Zväzu je vytvárať podľa jeho možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblastiach branno-technických a športovo-branných aktivít tak, aby prispeli k získavaniu a rozvoju ich:
  1. teoretických poznatkov o histórii a aktuálnom stave a úrovni brannej politiky a vojenskej techniky so zameraním na takticko-technické vlastnosti a možnosti jej praktického uplatnenia;
  2. telesného a duševného zdravia a zdatnosti;
  3. pohybových a telesných zručností a schopností;
  4. formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami;
  5. spoločensky vhodného využívania voľného času účastníkov týchto aktivít – detí, mládeže a dospelých.
 2. Zväz zastupuje svojich členov pri presadzovaní a obhajovaní ich spoločných práv, záujmov a potrieb voči orgánom verejnej správy a ostatným subjektom.
 3. Svojim členom Zväz poskytuje v rámci svojich podmienok a možností služby, poradenstvo a pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 4. Zväz na zabezpečenie cieľa, poslania a predmetu svojej činnosti sa zameriava najmä na plnenie týchto úloh:
  1. rozvoj spolupráce s verejnou správou, ozbrojenými silami a občianskymi združeniami a inými subjektmi, ako aj zahraničnými organizáciami obdobného charakteru;
  2. organizácia a budovanie všestrannej osvety a propagácie o zameraní a výsledkoch svojej činnosti prispievaním článkami do novín a časopisov, prípadne vydávaním informačných dokumentov a periodík s brannou a zväzovou tematikou;
  3. rozvoj športovo-branných aktivít obyvateľstva a mládeže a uspokojovanie športových záujmov svojich členov;
  4. organizácia branno-technických a športovo-branných, podujatí pre svojich členov, mládež a ostatnú verejnosť, výkonnostné streľby z malokalibrových a veľkokalibrových zbraní;
  5. poskytovanie organizačných, administratívnych, ekonomických a iných služieb členom zväzu za účelom zabezpečenia ich aktivít v rámci svojich reálnych podmienok a možností;
  6. poskytovanie príspevkov a podpory členom zväzu za účelom zabezpečenia ich branno-technických a športovo-branných aktivít;
  7. organizácia vzdelávacích a výchovných podujatí (školenia, kurzy, semináre a pod.);
  8. podieľanie sa na brannej výchove obyvateľstva a mládeže podľa spoločenských požiadaviek;
  9. vytváranie záujmovo-odborných a študijných skupín na štúdium a popularizáciu vojenskej histórie, branno-spoločenských a vlasteneckých tradícií štátu a vojenstva na Slovensku a vo svete;
  10. špecifikácia podmienok pre získanie a udelenie výkonnostných tried, potvrdzovanie výkonnostných tried a vydávanie potvrdení streleckej organizácie k žiadostiam o vydanie zbrojného preukazu žiadateľom, ktorí sú platnými členmi Zväzu, ak žiadajú o vydanie (predĺženie) platnosti zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo na športové účely;
  11. udeľovanie výkonnostných tried v zavedených súťažných disciplínach;
  12. správa vlastného majetku a majetku vo výpožičke a v nájme;
  13. sústreďovanie finančných prostriedkov a zabezpečovanie systému rozdelenia a poukazovania štátnych, verejných, súkromných a vlastných zdrojov, ktoré sú svojou právnou povahou určené na spoločné financovanie členov Zväzu a predmetu ich činnosti formou príspevkov prideľovaných na základe stanovených kritérií;
  14. koordinácia činnosti združených subjektov a spolupráca pri tvorbe plánov Zväzu;
  15. vykonávanie podnikateľskej činnosti a vstupovanie do obchodných vzťahov za účelom podpory cieľa, poslania a predmetu činnosti Zväzu a jeho členov.
 5. Ochrana osobných údajov:
  1. Občianske združenie Zväzu sa stará o to, aby osobné údaje všetkých členov a ľudí, zapísaných do jednotlivých klubov Zväz boli chránené a v bezpečí. V tomto zmysle je proces spracúvania osobných údajov upravený tak, aby bol v súlade s aktuálnou právnou úpravou najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
  2. Osoby poverené za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov sú osoby, ktoré prichádzajú s nimi do styku. Vo Zväze sú to predovšetkým všetci funkcionári na úrovni klubov a ÚR. Všetky tieto osoby majú za povinnosť chrániť osobné údaje v zmysle Zákona.
  3. Osobné údaje sú spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu, najmä v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo identifikačnej karty, číslo zbrojného preukazu, adresy trvalého bydliska, fotografia člena, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, vrátane fotografií, audio a video záznamov z podujatí organizovaných zväzom.
  4. Pri skončení členstva vo Zväze sa osobné údaje uchovávajú iba po dobu požadovanú Zákonom. Údaje o členovi zverejnené vo výsledkových listinách, fotografiách, audio a video záznamoch ostávajú verejne dostupné pokiaľ Zväz nerozhodne inak.
 6. Zväz budovať ako sebavedomú, vplyvnú a rešpektovanú organizáciu, ktorá je schopná účinne a efektívne chrániť záujmy svojich členov. Napomáhať humanizácii a zlepšovaniu podmienok služby profesionálnych vojakov a ostatných príslušníkov ozbrojených zložiek, najmä v oblastiach sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia. Prehlbovať spoluprácu v oblasti tvorby a zmien legislatívnych noriem s Ministerstvom obrany SR, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prehlbovať spoluprácu so štátnymi orgánmi, územnou a miestnou samosprávou a ďalšími občianskymi združeniami pri udržiavaní a rozvíjaní vojenských tradícií a vojenskej histórie. Rozvíjať spoluprácu Zväzu s medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s rovnakým alebo blízkym programovým zameraním.
 7. Zväz je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je budovaný na demokratických princípoch.
 8. Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových a vojenských veteránov, zamestnancov rezortu obrany, zamestnancov rezortu vnútra a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou zväzu. Svojim hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám.