Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 8 / SZVvZ – 2023 „Pravidlá streľby zo samonabíjacej pušky“
 1. Strelnica a strelecké stanovište
  1. Strelnica pre streľbu disciplín zo samonabíjacej pušky (ďalej len „SP“, „zbraň“, alebo „puška“) musí spĺňať základné požiadavky a základné podmienky na prevádzku strelníc, stanovené STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane a týmito pravidlami.
  2. Vo vzdialenosti 100 metrov (± 0,50 m) od terčov je súbežne s terčmi strelisko, ktoré môže byť kryté a chránené pred dažďom, slnkom a vetrom. Vzdialenosť terčov (terčovej čiary) sa meria od predného okraja streleckých stanovíšť (palebnej čiary) ku ploche terčov.
  3. Fajčenie na strelnici a v priestore pre divákov, ak je tento priestor stavebnou súčasťou strelnice, je zakázané.
  4. Používanie mobilných telefónov, prenosných vysielačiek, prehrávačov a podobných zariadení (ďalej len „AV zariadenia“) je zakázané všetkým osobám, ak sú v priestore streleckých stanovíšť. AV zariadenia musia byť vypnuté (usporiadatelia a rozhodcovia podľa komunikačných podmienok).
  5. Strelecké stanovište sa nesmie otriasať, chvieť alebo inak pohybovať pri prechádzaní osôb v jeho blízkosti. Strelecké stanovište musí byť vodorovné od palebnej čiary smerom dozadu do vzdialenosti asi 1,2 m. Zvyšok streleckého stanovišťa je buď vodorovný alebo môže smerom dozadu mierne klesať.
  6. Strelecké stanovište musí byť najmenej 1,5 m široké a 2,5 m dlhé.
  7. Strelecké stanovište musí byť vybavené podložkou pre streľbu ležmo a kľačmo na ochranu odevu pretekára (šírka najviac 80 cm, dĺžka najviac 200 cm a hrúbka najviac 1 cm). Ak usporiadateľ zabezpečí rovnaké podložky pre všetky strelecké stanovištia, použitie súkromných podložiek je zakázané. Je zakázané použitie rôznych súčastí odevu a iného zvinutého a nerovného materiálu ako podložky akejkoľvek časti tela. Na streleckom stanovišti môže byť stolička alebo stolček pre pretekára.
  8. Každé strelecké stanovište musí umožniť inštaláciu ďalekohľadu so stojanom a odloženie najnutnejších streleckých potrieb.
 2. Súťažné disciplíny, zbrane a strelivo
  1. Súťaží sa v dvoch samostatných disciplínach, ktorých plnenie pretekárom sa neprekrýva a sú vyhodnocované osobitne:
   a) SZ 58 STANDARD
   b) SZ 58 MODIFIED
   c) OPEN
  2. V disciplíne SZ 58 STANDARD sa súťaží zo SZ 58P, SZ 58V, alebo CZ 858 Tactical pre kaliber 7,62 x 39 mm a s pôvodnými mechanickými mieridlami. Ostatné úpravy na SZ 58 a klonoch okrem zmeny kalibru zbrane sú povolené. Zbraň môže byť vybavená popruhom.
  3. V disciplíne SZ 58 MODIFIED sa súťaží zo SZ 58P, SZ 58V, alebo CZ 858 Tactical pre kaliber 7,62 x 39 mm, s akýmikoľvek úpravami okrem zmeny kalibru. Povolené sú pevné, oprické a elektronické mieridlá.
  4. V disciplíne OPEN sa súťaží z ľubovoľnej samonabíjacej pušky s kalibrom 5,45 až 8 mm, ktorá má zásobovacie zariadenie na minimálne 10 nábojov a používa strelivo so stredovým zápalom. Povolené sú pevné, optické a elektronické mieridlá.
  5. Zbraň a strelivo vlastné alebo požičané od oprávneného držiteľa SP.
  6. Pretekár môže súťažiť buď v jednej, dvoch alebo vo všetkých troch disciplínach.
  7. Pretekár musí použiť vo všetkých častiach príslušnej disciplíny tú istú zbraň. Každá porucha zbrane sa považuje za zavinenú a ak z jej dôvodu strelec nevystrelí stanovený počet rán súťažnej položky, považujú sa tieto za chybné – s nulovou bodovou hodnotou. Zlyhaný náboj môže pretekár nahradiť ďalším, ale bez pridania času naviac.
 3. Terče a hodnotenie výsledkov
  1. Pre disciplíny v streľbe zo SP sa používajú terče „Nekryte ležiaca figúra s kruhmi“ s označením 135P, ktoré spĺňajú tieto technické požiadavky:
   a) Terčový list z papiera typu bezdrevný ofset so špecifickou hustotou najmenej 90 g/m2 a s minimálnymi rozmermi – výška 52 cm a šírka 52 cm.
   b) Materiál a potlač terča sa nesmú lesknúť. Terč musí byť za denných svetelných podmienok viditeľný na vzdialenosť streľby určenú pravidlami príslušnej disciplíny.
   c) Farebný odtieň terča je definovaný tlačovou farbou PANTONE 371 C (tmavozelená farba).
   d) Priemery zelených bodovacích kruhov a hrúbky čiar (viď Príloha č. 1):
   • Stredový kruh s hodnotou 10 bodov je tvorený hrubou bielou čiarou na tmavozelenom podklade s vonkajším priemerom 100mm. Hrúbka čiary je 2mm (± 0,1 mm) smerom do vnútra kruhu.
   • Bodovacie kruhy s hodnotou 9, 8, 7 a 6 bodov sú tvorené centricky usporiadanými kružnicami, tvorenými hrubou bielou čiarou, s vonkajším priemerom narastajúcim o 100 mm. Hrúbka čiary je vždy 2mm (± 0,1 mm) smerom do vnútra kruhu.
   e) Zelená plocha terča označená číslom 5 je ohraničená zelenými pravouhlými spodnými a hornými obrysmi „hrude“ so šírkou 50 cm a výškou 32 cm a zelenými pravouhlými obrysmi „hlavy“, umiestnenej centricky nad hruďou, so šírkou 23 cm a výškou 18 cm.
   f) Označenie bodovej hodnoty bodovacích kruhov 10 až 5 je vyznačené bielymi arabskými číslicami 5 až 10 uhlopriečne smerom z ľavého alebo z pravého spodného rohu terča do stredu terča so základňou číslice v uhle 45º na spodnú rovinu terčového listu takto: stred číslice 5 vo vzdialenosti 25 mm od bieleho medzikružia oddeľujúceho bodovací kruh 6 od bodovacieho kruhu 5, stredy číslic 6 – 9 v strede bodovacích kruhov 6 – 9 a číslica 10 v strede terča. Číslice nesmú byť menšie ako 12 mm, aby boli čitateľné voľným okom zo vzdialenosti 25 m.
   g) Šírka bieleho okraja od zelenej plochy terča na všetkých stranách terčového listu musí merať najmenej 1 cm (± 0,2cm).
  2. Vzor a rozmery terča 135P sú uvedené v prílohe č. 1.
  3. Terčové rámy alebo zariadenia musia byť označené číslami (číslovanie zľava doprava) zodpovedajúcimi číslam streleckých stanovíšť. Čísla musia byť také veľké, aby boli za normálnych streleckých podmienok na vzdialenosť 100 metrov voľným okom ľahko viditeľné. Čísla majú byť kontrastné a striedavo odlišnej farbya zreteľne viditeľné v priebehu celých pretekov, či sú terče vystavené alebo skryté.
  4. Terče sa musia upevniť tak, aby sa ani pri silnom vetre viditeľne nepohybovali.
  5. Každý terč musí mať v ľavom hornom rohu zreteľne uvedené štartovné číslo pretekára, ktorý do terča strieľa a v pravom hornom rohu symbol účelového určenia terča (N – nástrel, L – ležmo, S – stojmo, K – kľačmo). Ak je na terčovom ráme vystavených viac terčov, musí byť na každom vystavenom terči uvedené štartovné číslo pretekára a symbol účelového určenia terča.
  6. Pred prvou súťažnou položkou v polohe ľah pretekár uskutoční nástrel – tri (3) výstrely v čase dve (2) minúty.
  7. Každá súťažná položka pozostáva z desiatich (10) rán.
  8. Vstrely sa hodnotia najvyššou hodnotou bodovacieho kruhu, ktorý je vstrelom zasiahnutý. Ak sa vstrel dotýka akejkoľvek časti deliacej kružnice (deliacej čiary medzi bodovacími kruhmi), hodnotí sa zásah hodnotou vyššieho kruhu. Takýto zásah sa určí podľa toho, či sa vstrel, alebo do neho zasunutý kaliber dotýka akejkoľvek časti vonkajšieho okraja deliacej kružnice.
  9. Hodnota sporného vstrelu musí byť určená kalibrom s priemerom meracieho prstenca 8 mm. Zásuvný kaliber sa musí do vstrelu zasúvať vždy pri vodorovnej polohe terča.
  10. Ak je použitie zásuvného kalibra sťažené blízkosťou iného vstrelu, hodnota zásahu musí byť určená pomocou optického kalibru.
  11. Zásuvný kaliber sa môže vsunúť do vstrelu len raz. Preto musí hodnotiaci rozhodca na terč zaznamenať jeho použitie, výslednú hodnotu a terč parafovať.
  12. Maximálne dosiahnuteľný bodový zisk jedného pretekára v disciplíne je 300 bodov.
  13. Pri hodnotení výsledkov sa postupuje podľa ustanovení čl. 9 Hodnotenie výsledkov Smernice č. 3/SZVvZ – 2020 „Všeobecných pravidiel športovo-streleckých súťaží SZVvZ“.
 4. Technické podmienky a postup pre vykonanie disciplín
  1. Pre obidve disciplíny platia rovnaké technické podmienky.
  2. Čas na prípravu je povolený len po nástupe na palebnú čiaru v trvaní maximálne päť minút. Ak sú všetci pretekári pripravení, môže rozhodca disciplíny na základe ich súhlasu prípravný čas skrátiť.
  3. Pred prvou súťažnou položkou vykoná pretekár nástrel tri (3) výstrely v čase dve (2) minúty.
  4. Každá časť disciplíny pozostáva z troch súťažných 10 ranových položiek, ktoré musia byť vykonané v tomto poradí, polohách a časových limitoch:
   a) v polohe ležmo v čase päť (5) minút;
   b) v polohe stojmo v čase sedem (7) minút;
   c) v polohe kľačmo v čase šesť (6) minút.
  5. Pre každú súťažnú položku pretekár nabíja zbraň 10-timi nábojmi.
  6. Pri plnení časti disciplíny v polohe ležmo pretekár leží na tenkej streleckej podložke. SP musí držať v obidvoch rukách a môže ju opierať o jedno rameno. Počas mierenia môže líce priložiť k pažbe SP. Držanie SP môže byť spevnené použitím nosného popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť. Zbraň ani zásobník sa nesmie dotýkať ani opierať v žiadnom bode o zem alebo iný predmet.
  7. Pri plnení časti disciplíny v polohe stojmo pretekár musí stáť voľne obidvomi nohami na streleckom stanovišti bez akejkoľvek inej opory. SP musí držať obidvomi rukami a opierať o rameno, líce a časť hrude blízko pravého ramena, zbraň sa však nesmie opierať o oblečenie alebo hruď mimo oblasť pravého ramena a pravej polovice hrude. Ľavé nadlaktie a lakeť sa môže opierať o hruď alebo o bok. Držanie SP môže byť spevnené použitím nosného popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť.
  8. Pri plnení časti disciplíny v polohe kľačmo sa pretekár môže dotknúť streleckého stanovišťa len špičkou pravej nohy, pravým kolenom a chodidlom ľavej nohy. SP drží obidvomi rukami a opiera ľavý lakeť o ľavé koleno. Špička ľavého lakťa nesmie byť o viac ako 100 mm pred alebo o viac ako 150 mm za špičkou ľavého kolena. Držanie SP môže byť spevnené použitím nosného popruhu zbrane, ktorý tvorí jej organickú súčasť. Pri žiadnej modifikácii polohy sa nesmie povrchu stanovišťa dotýkať stehno alebo sedacia časť nohy. Pretekár môže sedieť na päte pravej nohy. Medzi sedacou časťou nohy pretekára a opätkom jeho pravej nohy smú byť len nohavice a spodné oblečenie.
  9. Všetky polohy sú popísané pre praváka, pre ľaváka platí zrkadlový obraz.
  10. Vo všetkých polohách nie je dovolená pre zbraň a jej súčasti, ani pre jednotlivé časti tela pretekára umelá opora.
  11. Pre kontrolu hodnoty zásahov počas nástrelu môže pretekár použiť ďalekohľad, alebo iné digitálne zariadenie na sledovanie zásahov avšak bez blesku a osvetlenia, upevneného na stojane alebo podložke ktoré mu umožňuje kontrolu zásahov pri dodržaní zásad bezpečnosti, najmä bez zmeny polohy pri streľbe príslušnej disciplíny, bez odloženia zbrane z ruky a bez vybočenia ústia hlavne z bezpečného uhla streľby1). Pred každou súťažnou položkou pretekár ďalekohľad, prípadne iné zariadenie na sledovanie zásahov zakryje, alebo otočí tak, aby nemohol sledovať zásahy v terči počas položky. Môže ho použiť po vykonaní položky na pokyn rozhodcu.
   Kontrola zásahov v terčoch chodením pretekára terčom je zakázaná.
  12. Pretekár nesmie mať pomocníka – korektora.
  13. Rozhodca na strelisku2) je povinný pri zmene polohy streľby pretekárom poskytnúť nevyhnutne potrebný čas na úpravu streleckého stanovišťa a statívu ďalekohľadu na kontrolu zásahov pre príslušnú polohu.

   1) Stanovený uhol streľby, pri ktorom nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti strelca a ďalších osôb vystrelenými alebo odrazenými strelami – bod 2.3.7.3 STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane.
   2) Časť strelnice, odkiaľ sa strieľa, vymedzená priestorom pre strelcov a oprávnené osoby a plochou streleckých stanovísk – bod 2.3.1.3 STN 39 5050 Strelnice pre ručné strelné zbrane.
 5. Povelová technika
  1. Nástrel
   1. „Päť minút príprava!“
   2. „Prípravu ukončiť!“
   3. „Tri náboje pre nástrel nabíjať“
   4. „Pripravení?“
   5. „Tri výstrely v čase dve minúty štart“
   6. „Stop! Paľbu zastaviť!“
   7. „Zbrane vybiť, zbrane odložiť!“
   8. „Obsluha k terčom“ (Terče vymeniť, prípadne prelepiť a označiť hodnotu prelepených zásahov!)
  2. Pre plnenie časti disciplíny v polohe ležmo:
   1. „Ďalekohľady zakryť, prípadne otočiť“
   2. „Desať nábojov nabíjať!“
   3. „Pripravení?“
   4. „Desať výstrelov v polohe ľah v čase päť minút štart“
   5. „Stop! Paľbu zastaviť!“
   6. „Zbrane vybiť, zbrane odložiť!“
   7. „Kontrola zásahov povolená“
   8. „Obsluha k terčom, terče vymeniť“
  3. Pre plnenie časti disciplíny v polohe stojmo:
   1. „Ďalekohľady zakryť, prípadne otočiť“
   2. „Desať nábojov nabíjať“
   3. „Pripravení?“
   4. „Desať výstrelov v polohe stoj v čase sedem minút štart!“
   5. „Stop! Paľbu zastaviť!“
   6. „Zbrane vybiť, zbrane odložiť!“
   7. „Kontrola zásahov povolená“
   8. „Obsluha k terčom, terče vymeniť“
  4. Pre plnenie časti disciplíny v polohe kľačmo:
   1. „Ďalekohľady zakryť, prípadne otočiť“
   2. „Desať nábojov nabíjať“
   3. „Pripravení?“
   4. „Desať výstrelov v polohe kľak v čase šesť minút štart“
   5. „Stop! Paľbuzastaviť!“
   6. „Zbrane vybiť, zbrane odložiť, k prehliadke zbraň a zásobníky!“
   7. „Kontrola zásahov povolená“
   8. „Obsluha k terčom, terče vymeniť“
 6. Hodnotenie pretekárov
  1. V jednotlivých disciplínach a kategóriách streleckých súťaží zo SP môžu byť priznané výkonnostné triedy (v zmysle platnej Smernice číslo 4/SZVvZ).
 7. Tresty
  1. Tresty za porušenie pravidiel alebo bezpečnosti pri streľbe sú ukladané podľa článku 4 Smernice číslo 3/SZVvZ – 2020 „Všeobecné pravidlá športovo-streleckých súťaží SZVvZ“.
 8. Systém súťaží
  1. Systém súťaží vykonávaných podľa týchto pravidiel je pre každý kalendárny rok konkretizovaný vo vykonávacej smernici, ktorú vydáva Ústredná rada SZVvZ.
 9. Záverečné ustanovenie
  1. Pôvodná smernica prestáva platiť dňom schválenia tejto revidovanej smernice. Revidovaná Smernica číslo 8/SZVvZ – 2023 bola schválená ÚR SZVvZ dňa 2. apríla 2023 a nadobúda účinnosť dňom 3. apríla 2023.

Ing. Michal Kvanta, v. r.
Prezident SZVvZ