Základné informácie

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít (SZVvZ) bol založený v roku 1966 ako dobrovoľné občianske nepolitické združenie, otvorené pre všetkých občanovo Slovenskej republiky, predovšetkým však pre vojakov v zálohe všetkých hodností. Ako občianske združenie vykonáva záujmovú brannú a športovo-streleckú činnosť, pričom spolupracuje s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky.

V roku 2011 združoval SZVvZ do 2000 členov v 97 Kluboch vojakov v zálohe na celom území Slovenskej republiky. Základom činnosti SZVvZ je organizovanie streleckých pretekov rôzneho druhu, kde sa súťaží hlavne v streľbe zo zbraní, používaných v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Okrem športových streleckých súťaží sa SZVvZ v náplni svojej práce venuje aj spoločenským aktivitám domáceho a medzinárodného charakteru a spolupracuje predovšetkým s Ministerstvom obrany SR a Generálnym štábom armády SR, so zväzmi vojakov a dôstojníkov v zálohe v zahraničí, ako aj s ďalšími združeniami a organizáciami na Slovensku, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám. V tejto súvislosti sa SZVvZ usiluje byť spojovacím článkom medzi Ozbrojenými silami a verejnosťou, kde chce spolupôsobiť pri riešení mnohých dôležitých problémov obrany a bezpečnosti.

Od roku 1993 je SZVvZ členom medzinárodnej organizácie vojakov v zálohe krajín strednej Európy „Gamingská iniciatíva“ a od roku 1999 asociovaným členom celosvetovej medzinárodnej organizácie vojakov v zálohe CIOR.

Organizácia „Gamingská iniciatíva“ je nezávislým regionálnym združením vojakov a dôstojníkov v zálohe krajín strednej Európy, menovite z Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. Jej cieľom je podporovať a aktivizovať zväzy vojakov v zálohe v členských krajinách a spolupracovať s nimi pri zvyšovaní európskej bezpečnosti a obrany. Ďalšie informácie o tejto organizácii poskytuje jej internetová stránka www.gamingerinitiative.org

Medzinárodná organizácia CIOR združuje v súčasnosti viac ako 1,3 milión vojakov v zálohe z 36 krajín sveta – v rámci, aj mimo organizácie NATO. CIOR je spojovacím článkom medzi vojakmi v zálohe a NATO, podporuje fungovanie zväzov vojakov v zálohe, podporuje ich práva, aktivity a výcvik vo všetkých členských a partnerských krajinách NATO. Viac informácií o tejto organizácii poskytne jej internetová stránka www.cior.net.

Všetky aktivity SZVvZ a ich financovanie je závislé na dobrovoľnej činnosti a členských príspevkoch členov našej organizácie.

Ministerstvo obrany SR akceptuje SZVvZ ako jedinú organizáciu reprezentujúcu všetkých vojakov v zálohe na Slovensku a má s nim uzatvorenú dohodu o spolupráci.

Okrem poskytovania strelníc pri streleckých súťažiach zo strany Generálneho štábu OZ SR, dáva Ministerstvo obrany SR SZVvZ možnosť, prihlasovať sa každoročne do účelových projektov na získanie finančnej podpory na časť medzinárodných aktivít SZVvZ. Pokiaľ sú nám tieto projekty schválené, predstavujú pre prácu SZVvZ významnú finančnú podporu.