2% z dane

Vážení členovia SZVvZ,

každoročne je možnosť prispieť na činnosť Zväzu poukázaním 2% z dane. Napriek tomu, že aj vzhľadom na veľkú členskú základňu sa môže jednať o významný príjem do pokladne Zväzu, túto možnosť volilo pomerne malé množstvo.

Našim záujmom je túto potenciálne významnú formu financovania našej organizácie oživiť a opätovne upriamiť na ňu pozornosť zo strany našich členov a sympatizantov. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chceme výraznejšie posúvať úroveň nášho Zväzu a ním organizovaných súťaží, potrebujeme dve základné veci: financie a iniciatívny prístup celej členskej základne. A pokiaľ nechceme ísť cestou výrazného zvyšovania členského, potrebujeme súčinnosť členskej základne práve pri výbere 2% z dane.

Samozrejme, máme záujem tieto finančné prostriedky použiť pri riešení konkrétnych oblastí, ktoré vieme jasne definovať. Preto by sme vás chceli informovať o našich zámeroch ohľadne využitia takto získaných prostriedkov. Aj v závislosti od výšky cieľovej sumy by sme radi tieto prostriedky využili nasledovne:

 1. Na čo budú prostriedky využité?

  Nové súťaže

  Nové atraktívne súťaže, ktoré prilákajú do Zväzu nových, mladých členov z prostredia neorganizovaných legálnych držiteľov zbraní

  Príspevky na preteky

  Zvýšenie príspevkov na organizáciu pretekov a podujatí so zámerom zvýšenia ich kvality a štandardu zabezpečenia

  Ceny do súťaží

  Zvýšenie štandardu a rozsahu oceňovania úspešných strelcov na súťažiach organizovaných Zväzom, plus ceny do tomboly

  Oprava sídla Zväzu

  Pokrytie nákladov na opravu dlhodobo zanedbávaného sídla Zväzu, ktoré sa v súčasnosti nachádza v havaríjnom stave

  Web stránka zväzu

  Správa, údržba, prevádzka (hosting), technická podpora a rozvoj rozsiahlej oficiálnej komunikačnej platformy Zväzu

  Informačný systém

  Elektronická evidencia členov, evidencia výsledkov, zjednodušenie výberu členského, online prihlasovanie na preteky

  Podcasty

  Strelecký a Armádny podcast je multimediálny projekt zameraný na propagáciu zväzu a zlepšenie informovanosti komunity

  Rozvojové projekty

  Projekty zamerané na rozvoj zväzu, zvyšovanie jeho atraktivity, rozširovanie základne a spoluprácu s rezortami

  Deti a mládež

  Podpora aktivít a ich materiálno-technického zabezpečenia zameraných na deti a mládež

 2. Koľko percent môžem poukázať?

  Fyzické osoby poukazujú podiel vo výške 2% zo zaplatenej dane.

  Možno to neviete, ale dobrovoľníci, ktorí v uplynulom roku pomáhali Slovenskému zväzu vojakov v zálohe a odpracovali si minimálne 40 hodín, môžu venovať až 3% z dane. Stačí si iba vyžiadať od členov prezídia (emailom, alebo telefonicky) potvrdenie, ktoré vám samozrejme bude ochotne na počkanie vydané.

  Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní,
  rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, čiže zväz, na žiadosť dobrovoľníka. Tlačivo nájdete na našich stránkach v sekcii Zväz > Tlačivá a formuláre.

  Právnické osoby poukazujú podiel vo výške 2 %, ak ich podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujú podiel iba vo výške 1 %.

 3. Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

  Podiel zaplatenej dane sa dá poukázať dvoma spôsobmi.

  Pokiaľ si daňovník podáva daňové priznanie sám (napríklad podnikatelia) treba postupovať nasledovne:

  • Vyplniť vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie treba podať do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu daňovníka alebo elektronicky (pokiaľ sa daňovníka týka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

  Poznámka:
  Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

  Pokiaľ daňové priznanie podáva zamestnávateľ (u zamestnancov) treba nasledovať tieto kroky:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane treba podať na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podať ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

  Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na stránkach Finančnej správy SR.

V prípade, že sa vám zdajú naše informácie nedostatočné, môžeme vás odkázať na portál Slovensko.sk, kde v článku Ako poukázať 2% z daní? nájdete viac podrobnejších informácií k problematike 2% z dane, vrátane termínov, do kedy je možné 2% z dane poukázať.