Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 11 / SZVvZ – 2020 „Pravidlá Superpohára“

Preambula

Superpohár SZVvZ (ďalej len “súťaž” alebo Superpohár) je športovo-marketingová aktivita, ktorej hlavným zámerom je motivovať strelcov k väčšej účasti cez celé spektrum oficiálnych zväzových súťaží.
Superpohár nie je samostatná strelecká súťaž, jedná sa výhradne o anketu vyhodnocovanú z výsledkov vybraných streleckých súťaží a disciplín.

 1. Usporiadateľ súťaže
  1. Oficiálnym organizátorom súťaže je Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít (ďalej len “SZVvZ” alebo “Organizátor”) so sídlom Hradská 79, 821 07 Bratislava, Slovenská republika.
  2. Organizátor má ako jediný túto súťaž vyhlasovať, vyhodnocovať a oceňovať víťazov súťaže.
  3. Organizátor preberá plnú zodpovednosť za korektný priebeh súťaže, jej spravodlivé vyhodnotenie a výber cien pre súťažiacich podľa vlastného uváženia.
  4. Organizátor má právo, v prípade podozrenia z manipulácie výsledkov, alebo iného konania proti zásadám fair-play, zasiahnuť do priebehu súťaže a vinníka sankcionovať podľa vlastného uváženia i s možnosťou vylúčenia zo súťaže.
 2. Všeobecné ustanovenia
  1. Súťaž nie je samostatnou streleckou súťažou, ale vzniká vyhodnotením a zlúčením výsledkov jestvujúcich oficiálnych streleckých súťaží organizovaných SZVvZ.
  2. Do súťaže je automaticky zapojený každý riadny člen SZVvZ, ktorý sa zúčastní minimálne jedných kvalifikačných pretekov SZVvZ v nasledovných súťažiach: strelecký viacboj, strelecký trojboj alebo/a streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58.
 3. Trvanie súťažného obdobia
  1. Súťaž začína prvými kvalifikačnými pretekmi v sezóne v jednej z troch súťaží uvedených vo Všeobecných ustanoveniach, v bode 1. a končí poslednými kvalifikačnými pretekmi v sezóne.
 4. Vyhodnocovanie súťaže
  1. Superpohár SZVvZ sa vyhodnocuje ako súčet troch percentuálnych podielov odvodených od kvalifikačných výsledkov zo súťaží strelecký viacboj, strelecký trojboj a streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58 podľa nasledovného kľúča:
   a) Strelecký viacboj – kvalifikačný výsledok v kategórii Jednotlivci;
   b) Strelecký trojboj – vyšší z kvalifikačných výsledkov dosiahnutých v disciplíne Pištoľ ALEBO Revolver;
   c) Streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58 – vyšší z kvalifikačných výsledkov dosiahnutých v disciplíne Standard ALEBO Open.
  2. Do vyhodnotenia celkového poradia pohára sa každému súťažiacemu započítava len súčet troch najlepších výsledkov, čiže troch kvalifikačných výsledkov dosiahnutých v rámci každej zo započítavaných súťažných disciplín. Nezrátava sa však absolútna hodnota tohto súčtu, ale percentuálny podiel voči súčtu troch kvalifikačných výsledkom najlepšieho strelca v danej disciplíne. Týmto systémom sa dosiahne, že každá súťaž, resp. disciplína sa bude podieľať na celkovom výsledku rovnakou váhou. Najlepší strelec celkového hodnotenia Superpohára môže získať maximálne 300%. To je za predpokladu, že zvíťazí vo všetkých troch disciplínach.

   Príklad

   Vysvetlenie na fiktívnom príklade zo Streleckého trojboja, disciplína Pištoľ. Predstavme si, že kvalifikačné poradie v závere sezóny bolo nasledovné:

   1. Kráľ Jozef 333 310 337 980 100,00%
   2. Presný Roman 323 308 341 972 99,18%
   3. Tretiak Ondrej 331 311 319 961 98,06%
   4. Smoljak Peter 320 317 317 954 97,35%
   5.

   Červené číslice predstavujú spomínané percentá a vypočítavajú sa nasledovne:

   P = V / V1 * 100 [%]

   kde P = výsledný percentuálny podiel, V = výsledok strelca a V1 = výsledok víťaza disciplíny/súťaže.

  3. V prípade rovnosti výsledného percentuálneho podielu rozhoduje výsledok dosiahnutý v jednotlivých súťažiach v poradí:
   1. strelecký viacboj
   2. strelecký trojboj
   3. streľba zo samonabíjacej zbrane vz. 58
  4. Výsledný percentuálny podiel sa vypočítava s presnosťou na dve desatinné miesta.
  5. Oceňujú sa súťažiaci na prvých troch miestach, pokiaľ sa na zasadnutí Ústrednej rady (ďalej len “ÚR”) nerozhodne inak.
  6. Víťaz obdrží hlavnú cenu, ktorou je putovný Superpohár SZVvZ.
  7. Rozsah a charakter ostatných cien je plne v kompetencii Organizátora súťaže.
  8. Výsledky súťaže budú komunikované smerom k členskej základni prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Zväzu www.szvvz.sk.
 5. Ceny do súťaže
  1. Hlavnou cenou je putovný pohár s názvom Superpohár SZVvZ. Víťaz ročníka má túto cenu prepožičanú po dobu jedného roka až do termínu vyhodnotenia nasledujúceho ročníka. Na podstavec pohára súčasne pribudne etiketa s vygravírovaným menom a priezviskom držiteľa a ročníka súťaže.
 6. Osobitné ustanovenia
  1. Na hlavnú výhru a ostatné ceny nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
  2. Prípadné náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník. Nebezpečenstvo škody na hlavnej výhre a na ostatných cenách prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady na hlavnej výhre alebo ostatných cenách a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním hlavnej výhry alebo ostatných cien.
  3. Organizátor nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím hlavnej výhry alebo ostatných cien alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Všetky špecifické úpravy týchto pravidiel (tejto smernice) pre aktuálnu sezónu upravuje špeciálna vykonávacia smernica, ktorá sa v prípade potreby, t.j. pokiaľ nejaké úpravy boli prijaté, schvaľuje najneskôr do konca predchádzajúceho súťažného obdobia.
  2. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2021.

Ing. Michal Kvanta, v.r.
Prezident SZVvZ