Komisie

Komisie sú exekutívnou (výkonnou) zložkou organizačnej štruktúry Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Členovia komisií sú zodpovední za realizáciu jednotlivých úloh rozpracovaných Prezídiom a schválených Ústrednou radou a osobne sa na ich realizácii zúčastňujú. Práca v komisiách, tak ako akákoľvek iná činnosť vo Zväze, je dobrovoľnou aktivitou, bez nároku na finančnú odmenu.

Práca v komisiách

Jednotlivé komisie podľa ich zamerania spadajú do kompetencie jednotlivých viceprezidentov, ktorí ich riadia a sú za ich činnosť zodpovední. Zodpovedajú tiež za štruktúru komisií, ktorá sa môže na základe potrieb Zväzu dynamicky meniť a aj za ich personálne obsadenie.

Principiálnym predpokladom dobre fungujúcej organizácie je zapojenie čo najširšieho spektra členov do práce v komisiách, aby činnosť orgánov Zväzu nestála na pár ochotných jednotlivcoch, ale aby sa delila menším dielom medzi čo najširšiu členskú základňu. Činnosť pre Zväz je voľnočasová dobrovoľná aktivita, ktorá by členom mala prinášať radosť, uspokojenie a nemala by sa stať neúmernou záťažou pre jednotlivca.

V prípade, že máte chuť zapájať sa do práce v rámci našej organizácie, ste vítaní a dvere máte otvorené. Komisie nie sú limitované počtom ľudí. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke:

Chcem sa zapojiť do činnosti Zväzu

Štruktúra jednotlivých komisií

V súčasnosti prebieha reštrukturalizácia jednotlivých komisií v závislosti na reálnych potrebách Zväzu. Do jej ukončenia však platí súčasná podoba a skladba jednotlivých komisií.


Športovo-technická komisia v zložení:

 • Ing. Milan Daňo ml.– predseda pre armádne súťaže
 • Ing. Bc. Stano Hladík – predseda pre dynamické súťaže
 • Zuzana Šimeková – člen ŠTK pre strelecký viacboj
 • Peter Kudělka– člen ŠTK pre strelecký viacboj
 • Marta Vrbovská – člen ŠTK pre strelecký trojboj
 • Ing. Milan Daňo – člen ŠTK pre strelecký trojboj
 • Ondrej Žigray – člen ŠTK pre samonabíjaciu zbraň
 • Ľuboš Vrbovský – člen ŠTK pre samonabíjaciu zbraň
 • Mgr. Peter Horvát – člen ŠTK pre súťaž RPC-1
 • Ing. František Melicher – člen ŠTK pre súťaž RPC-1
 • Ing. Rastislav Maršálek – člen ŠTK pre súťaž RPC-1
 • Ing. Bc. Stanislav Hladík – člen ŠTK pre súťaže IDPA
 • Valentín Pramuk – člen ŠTK pre súťaže IDPA

Rozhodcovská komisia v zložení:

 • Milan Andelek – predseda komisie
 • Ing. Martin Toček
 • Igor Ďurčo
 • Jaroslav Čerman
 • Pavol Beca
 • Mgr. Andrej Martinec


Komisia pre marketing a komunikáciu v zložení:

 • Ing. Rastislav Maršálek – predseda komisie
 • Veronika Zimanová – vzťahy s rezortami
 • Václav Hřích – marketingové analýzy
 • Denis Fronko – sociálne siete
 • Peter Kudělka – sociálne siete
 • Stanislav Hladík – sociálne siete
 • Ľubomír Bartovič – sociálne siete

Zahraničná komisia v zložení:

 • Ing. Ladislav Balázs, jr. – predseda komisie
 • Ing. Ladislav Balázs
 • Ing. Zdeněk Šťastný

Legislatívna komisia v zložení:

 • JUDr. Peter Švec
 • JUDr. Milan Daraš

Komisia pre prácu s mládežou v zložení:

 • Ing. Juraj Oravec, st.
 • PaeDr. Marián Slaničan

Štatúty komisií

Štatúty jednodlivých komisií stanovujú ich postavenie, funkcie, kompetencie a právomoci v rámci SZVvZ a jeho štruktúr. Zároveň definujú základné pravidlá vnútornej organizácie ich činnosti.

Štatút Športovo-technickej komisie (účinný od 24.02.2019) Stiahnuť vo formáte PDF
Štatút Rozhodcovskej komisie (účinný od 24.02.2019) Stiahnuť vo formáte PDF
Štatút Zahraničnej komisie (účinný od 24.02.2019) Stiahnuť vo formáte PDF