Komisie

Komisie sú exekutívnou (výkonnou) zložkou organizačnej štruktúry Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Členovia komisií sú zodpovední za realizáciu jednotlivých úloh rozpracovaných Prezídiom a schválených Ústrednou radou a osobne sa na ich realizácii zúčastňujú. Práca v komisiách, tak ako akákoľvek iná činnosť vo Zväze, je dobrovoľnou aktivitou, bez nároku na finančnú odmenu.

Práca v komisiách

Jednotlivé komisie podľa ich zamerania spadajú do kompetencie jednotlivých viceprezidentov, ktorí ich riadia a sú za ich činnosť zodpovední. Zodpovedajú tiež za štruktúru komisií, ktorá sa môže na základe potrieb Zväzu dynamicky meniť a aj za ich personálne obsadenie.

Principiálnym predpokladom dobre fungujúcej organizácie je zapojenie čo najširšieho spektra členov do práce v komisiách, aby činnosť orgánov Zväzu nestála na pár ochotných jednotlivcoch, ale aby sa delila menším dielom medzi čo najširšiu členskú základňu. Činnosť pre Zväz je voľnočasová dobrovoľná aktivita, ktorá by členom mala prinášať radosť, uspokojenie a nemala by sa stať neúmernou záťažou pre jednotlivca.

V prípade, že máte chuť zapájať sa do práce v rámci našej organizácie, ste vítaní a dvere máte otvorené. Komisie nie sú limitované počtom ľudí. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke:

Chcem sa zapojiť do činnosti Zväzu

Štruktúra jednotlivých komisií