Článok 7
Disciplinárne opatrenia
 1. Za porušenie stanov Zväzu, neplnenie členských povinností, za hrubú nedisciplinovanosť, znevažovanie mena Zväzu, za nedodržiavanie všeobecných povinností pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom, môže byť členovi Zväzu uložené niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
  1. napomenutie;
  2. pokarhanie;
  3. odvolanie z funkcie;
  4. zákaz vykonávať funkciu vo Zväze;
  5. zrušenie členstva vo Zväze.
 2. Disciplinárne konanie vykonáva spravidla trojčlenná komisia, určená RK, ktorého je disciplinárne šetrený členom. o uložení opatrenia rozhoduje RK. o zákaze vykonávať funkciu a o odvolaní z funkcie rozhoduje RK, alebo ten orgán, v ktorom funkciu, z ktorej má byť člen odvolaný, zastáva. k rozhodnutiu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov rozhodujúceho orgánu.
 3. O začatí disciplinárneho konania a uložení disciplinárneho opatrenia môže rozhodnúť aj vyšší orgán Zväzu, ak disciplinárne šetrený je jeho členom, alebo ak nižší orgán nekoná vo veci. Disciplinárna komisia je určená tým stupňom (klubom, Zväzom), ktorý vykonáva disciplinárne opatrenie.
 4. Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia je možné sa odvolať k vyššiemu orgánu Zväzu do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení. Toto odvolanie má odkladný účinok. Odvolací orgán odvolanie prerokuje na najbližšom zasadnutí po doručení odvolania a do 15 dní po rozhodnutí o odvolaní písomnou formou oznámi výsledok rozhodnutia šetrenej osobe a orgánu, ktorý disciplinárne opatrenie uložil. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o disciplinárnom opatrení je v rámci Zväzu konečné, rešpektuje však možnosť uplatnenia práva súdnej ochrany.1)

HLAVA IV
STUPNE ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY A ORGÁNY ZVÄZU

Článok 8
Stupne a orgány Zväzu
 1. Zväz je organizácia budovaná na klubovom princípe.
 2. Stupne organizačnej štruktúry Zväzu:
  1. KVvZ v pôsobnosti členskej základne;
  2. Zväz v územnej pôsobnosti Slovenskej republiky.
 3. Členenie jednotlivých stupňov organizačnej štruktúry:
  1. Základný stupeň – KVvZ:
   1. Členská schôdza;
   2. Rada klubu (ďalej len „RK“);
   3. Predseda;
   4. Kontrolór;
   5. iné orgány podľa uznesenia členskej schôdze.
  2. Celoštátny stupeň – SZVvZ:
   1. Snem;
   2. Ústredná rada (ďalej len „ÚR“);
   3. Prezídium;
   4. Prezident;
   5. Kontrolór;
   6. iné orgány podľa uznesenia Snemu.

HLAVA V
ZÁKLADNÝ STUPEŇ

Článok 9
KVvZ
 1. Základným organizačným stupňom Zväzu je klub. Svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov Zväzu. Klub môže vzniknúť, ak sa v ňom združí najmenej päť členov a jeho založenie oznámi ÚR. Pre členstvo v klube nie je záväzný územný princíp.
 2. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.
 3. Rokovanie členskej schôdze zvoláva predseda klubu písomnou pozvánkou s uvedením programu, miesta a času konania, odoslanou každému členovi klubu najneskôr 14 dní pred dňom konania členskej schôdze.
 4. Členská schôdza z radov členov klubu volí:
  1. predsedu klubu a najmenej dvoch členov RK;
  2. kontrolóra;
  3. iné orgány klubu podľa uznesenia členskej schôdze;
  4. delegáta na Snem podľa kľúča stanoveného ÚR.
 5. Členská schôdza klubu schvaľuje správu o činnosti, kontrolnú správu, plán činnosti a rozpočet na príslušný rok. Má právo podávať návrhy v záležitostiach Zväzu. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je na nej fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov. Ak 30 minút po stanovenom začiatku členskej schôdze nie je fyzicky prítomná nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov, je členská schôdza uznášania schopná za fyzickej prítomnosti jednej tretiny písomne pozvaných členov. Uznesenia a rozhodnutia členskej schôdze sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina písomne pozvaných členov fyzicky prítomných na členskej schôdzi.
 6. RK riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami a plní ďalšie úlohy v zmysle týchto stanov.
 7. Klub zaniká:
  1. rozhodnutím členskej schôdze;
  2. poklesom členskej základne pod päť členov;
  3. rozhodnutím vyššieho orgánu zväzu, ak klub vyvíja činnosť v rozpore so stanovami Zväzu;
  4. zánikom Zväzu.
 8. Pri zániku klubu musí byť vykonané majetkové a finančné vyrovnanie klubu s jeho členmi a so zainteresovanými subjektmi, ktorého stav a spôsob vyporiadania sa zaznamená do zápisu. Zápis predseda klubu posiela na Prezídium SZVvZ.
 9. Pri zániku klubu za vykonanie majetkového a finančného vyrovnania s jeho členmi a so zainteresovanými subjektmi zodpovedá predseda klubu.
 10. Klub pri svojej činnosti komunikujú priamo s ÚR, Prezídiom a zvoleným zástupcom za svoju oblasť. Komunikácia prebieha v elektronickej forme (e-mailom).

 


1) § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.